screenwriting trong tiếng Tiếng Việt – Tiếng Anh-Tiếng Việt | Glosbe

He was the husband of actress Blythe Danner, and the father of actress Gwyneth Paltrow and screenwriter/director Jake Paltrow.

Ông là chồng của nữ diễn viên Blythe Danner và là cha của nữ diễn viên Gwyneth Paltrow và đạo diễn Jake Paltrow.

WikiMatrix

Kurosawa had meanwhile instructed Toho to purchase the film rights to King’s Ransom, a novel about a kidnapping written by American author and screenwriter Evan Hunter, under his pseudonym of Ed McBain, as one of his 87th Precinct series of crime books.

Kurosawa, trong khi đó, đã chỉ thị cho Toho mua bản quyền làm phim cho King’s Ransom (Tiền chuộc của nhà vua), một cuốn tiểu thuyết về một vụ bắt cóc được viết bởi tác giả và nhà biên kịch người Mỹ Evan Hunter, dưới bút danh Ed McBain, là một trong loạt truyện tội phạm 87th Precinct (Khu vực số 87).

WikiMatrix

Nikolaj Coster-Waldau (Danish pronunciation: ; born 27 July 1970) is a Danish actor, producer and screenwriter.

Nikolaj Coster-Waldau (Phát âm tiếng Đan Mạch: ; sinh ngày 27 tháng 7 năm 1970) là một diễn viên kiêm biên kịch và nhà sản xuất phim người Đan Mạch.

WikiMatrix

After starting out as a TV-screenwriter in 1971, Bortnik co-wrote with débutant director Sergio Renán the screenplay for The Truce (1974), based on the eponymous novel by Mario Benedetti.

Sau khi bắt đầu sự nghiệp với tư cách là một biên kịch truyền hình vào năm 1971, Bortnik đồng sáng tác với đạo diễn Sergio Renán kịch bản cho The Truce (1974), dựa trên tiểu thuyết cùng tên của Mario Benedetti.

WikiMatrix

Kang Dae-ha (April 12, 1942 – 1995) was a South Korean screenwriter, producer, film and art director and poet.

Kang Dae-ha (sinh ngày 12 tháng 4 năm 1942 – 1995) là một nhà biên kịch, nhà sản xuất, giám đốc nghệ thuật và nhà thơ của Hàn Quốc.

WikiMatrix

Upon graduation, Cohen immediately headed to Los Angeles to work as a screenwriter for Martin Jurow but soon found himself unemployed when the producer moved out of state.

Sau khi tốt nghiệp, Cohen ngay lập tức đi đến Los Angeles để làm biên kịch cho Martin Jurow nhưng sớm bị thất nghiệp khi nhà sản xuất di chuyển ra khỏi bang này.

WikiMatrix

During the early 1990s, screenwriters Ted Elliott and Terry Rossio began to think of a supernatural spin on the pirate genre.

Trong giai đoạn đầu những năm 1990, hai nhà viết kịch bản Ted Elliott và Terry Rossio bắt đầu nghĩ về dòng phim cướp biển kết hợp với các hiện tượng thần bí.

WikiMatrix

That’s what makes the character so dark, because he expresses a vengeful desire. —Nolan, on the theme of escalation Before the release of Batman Begins, screenwriter David S. Goyer wrote a treatment for two sequels which introduced the Joker and Harvey Dent.

Đó là điều khiến nhân vật trở nên đen tối, vì anh ta thể hiện một niềm khao khát được báo thù. —Nolan nói về chủ đề leo thang Trước khi phát hành Batman Begins, nhà biên kịch David S. Goyer từng viết một khung sườn cho hai phần tiếp nối giới thiệu Joker và Harvey Dent.

WikiMatrix

Fox asked Alan Moore to write a screenplay based on his story, but he declined, so the studio enlisted screenwriter Sam Hamm.

Fox đã đề nghị Alan Moore viết kịch bản phim dựa trên truyện tranh của ông, tuy nhiên nhà văn đã từ chối và hãng phim đã giao kịch bản chuyển thể cho nhà biên kịch Sam Hamm.

WikiMatrix

The original screenwriter, Peter Morgan, left the project during the suspension.

Người viết kịch bản ban đầu, Peter Morgan, rời khỏi dự án trong thời gian bị đình chỉ.

WikiMatrix

Michael Arndt is an American screenwriter.

Michael Arndt là một nhà biên kịch người Mỹ.

WikiMatrix

Later he started together with his writing partner Michael Roesch a successful career as a screenwriter, and worked in various production capacities.

Sau đó, ông bắt đầu một sự nghiệp thành công bằng người viết kịch với bạn của ông Michal Roesch và làm việc trong các năng lực sản xuất khác nhau.

WikiMatrix

“Rob” Greenberg is an American screenwriter, director and producer.

“Rob” Greenberg là một biên kịch, đạo diễn và nhà sản xuất truyền hình người Hoa Kỳ.

WikiMatrix

Only Avatar (1st), Up (5th), The Blind Side (8th), Inglourious Basterds (25th), District 9 (27th), The Princess and the Frog (32nd), Julie & Julia (34th), Coraline (42nd) and Up in the Air (43rd) were nominated for directing, acting, screenwriting, Best Picture or Animated Feature.

Chỉ có Avatar (1), Up (5), The Blind Side (8), Inglourious Basterds (25), District 9 (27), The Princess and The Frog (32), Julie & Julia (34), Up in the Air (41), and Coraline (43) nhận được đề cử cho Đạo diễn, Diễn xuất, Kịch bản, Phim hay nhất hoặc Phim hoạt hình hay nhất.

WikiMatrix

Winter, a Primetime Emmy Award-winning screenwriter and producer, created the show, inspired by the book Boardwalk Empire: The Birth, High Times, and Corruption of Atlantic City by Nelson Johnson about historical criminal kingpin Enoch L. Johnson.

Biên kịch kiêm nhà sản xuất từng đoạt giải Primetime Emmy Winter là người tạo ra loạt phim, lấy cảm hứng từ cuốn sách Boardwalk Empire: The Birth, High Times, and Corruption of Atlantic City của Nelson Johnson về trùm tội phạm nổi tiếng trong lịch sử Enoch L. Johnson.

WikiMatrix

He was one of the three key screenwriters behind the concept of Toy Story, and partially based the character of Buzz Lightyear on himself.

Ông là một trong 3 biên kịch chính đằng sau ý tưởng của Toy Story, và phần nào xây dựng nhân vật Buzz Lightyear dựa trên chính mình.

WikiMatrix

Producer Paul L. Sandberg felt that screenwriter Tony Gilroy’s deviating so much from the book was necessary “because so much of the world has changed” since 1986, when the sequel was first published.

Nhà sản xuất Paul L. Sandberg cảm thấy biên kịch Gilroy “lại chuyển hướng” cốt truyện của cuốn sách, nó cần thiết “bởi vì rất nhiều điều trên thế giới đã thay đổi kể từ khi cuốn sách được công bố”.

WikiMatrix

Co-screenwriter Park Jin-woo previously wrote Conspiracy in the Court (2007) and The Kingdom of the Winds (2008).

Biên kịch Park Jin-woo trước đó từng viết Conspiracy in the Court (2007), The Kingdom of the Winds (2008).

WikiMatrix

Screenwriter and director Bill Condon, who wrote Chicago’s screenplay, met producer Laurence Mark at a Hollywood holiday party in late 2002, where the two discussed a long-held “dream project” of Condon’s – adapting Dreamgirls for the screen.

Nhà biên kịch kiêm đạo diễn Bill Condon, người viết kịch bản cho phim Chicago, đã gặp gỡ nhà sản xuất Laurence Mark trong một bữa tiệc Hollywood vào năm 2002, và họ đã nói chuyện về “kế hoạch mơ ước” ấp ủ từ lâu của Condon, rằng sẽ được chuyển thể Dreamgirls thành phim.

WikiMatrix

Charlton Heston has claimed that Fry was Wyler’s first choice as screenwriter, but that Zimbalist forced him to use Vidal.

Heston cho biết Fry là người đầu tiên được Wyler chọn để viết kịch bản, nhưng Zimbalist đã ép ông dùng Vidal.

WikiMatrix

One important piece of advice Yamamoto gave Kurosawa was that a good director needed to master screenwriting.

Một lời khuyên quan trọng mà Yamamoto dành cho Kurosawa là một đạo diễn tốt cần phải giỏi về biên kịch.

WikiMatrix

After rereading the book and discussing it with screenwriter Steve Kloves, he agreed with the division.

Cuối cùng sau khi đọc lại bộ truyện và thảo luận với Steve Kloves, David đã đồng ý với đề xuất của Wigram.

WikiMatrix

Screenwriter Kapner adopted information about the Wizard from L. Frank Baum’s novels to conceptualize an original story.

Nhà viết kịch bản Mitchell Kapner tìm hiểu các thông tin về vị Pháp sư từ tiểu thuyết của L. Frank Baum để phác thảo một câu chuyện ban đầu.

WikiMatrix

As a screenwriter she has written and co-written several movies, some of which include: Matters Arising, Heart of a Fighter, Ladies Men, Sincerity, First Class, Over the Edge .

Ngoài ra, bà còn viết kịch bản và đồng biên kịch cho một số bộ phim như: Matters Arising, Heart of a Fighter, Ladies Men, Sincerity, First Class và Over the Edge.

WikiMatrix

Jones was married to Kate Lardner, the daughter of screenwriter and journalist Ring Lardner Jr., from 1971 to 1978.

Jones đã kết hôn với Kate Lardner, con gái của biên kịch và nhà báo Ring Lardner Jr, từ năm 1971 đến năm 1978.

WikiMatrix

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *