QUỐC HỘI

______

Luật số : 16/2012 / QH13

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________________

LUẬT
QUẢNG CÁO

 

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;

Quốc hội ban hành Luật quảng cáo.

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Luật này lao lý về hoạt động giải trí quảng cáo ; quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của tổ chức triển khai, cá thể tham gia hoạt động giải trí quảng cáo ; quản trị nhà nước về hoạt động giải trí quảng cáo .
2. Các thông tin cổ động, tuyên truyền chính trị không thuộc khoanh vùng phạm vi kiểm soát và điều chỉnh của Luật này .

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau :

1. Quảng cáo là việc sử dụng các phương tiện nhằm giới thiệu đến công chúng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ có mục đích sinh lợi; sản phẩm, dịch vụ không có mục đích sinh lợi; tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ được giới thiệu, trừ tin thời sự; chính sách xã hội; thông tin cá nhân.

2. Dịch vụ có mục đích sinh lợi là dịch vụ nhằm tạo ra lợi nhuận cho tổ chức, cá nhân cung ứng dịch vụ; dịch vụ không có mục đích sinh lợi là dịch vụ vì lợi ích của xã hội không nhằm tạo ra lợi nhuận cho tổ chức, cá nhân cung ứng dịch vụ. 

3. Sản phẩm quảng cáo bao gồm nội dung và hình thức quảng cáo được thể hiện bằng hình ảnh, âm thanh, tiếng nói, chữ viết, biểu tượng, màu sắc, ánh sáng và các hình thức tương tự.

4. Xúc tiến quảng cáo là hoạt động tìm kiếm, thúc đẩy cơ hội ký kết hợp đồng dịch vụ quảng cáo.

5. Người quảng cáo là tổ chức, cá nhân có yêu cầu quảng cáo sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của mình hoặc bản thân tổ chức, cá nhân đó.

6. Người kinh doanh dịch vụ quảng cáo là tổ chức, cá nhân thực hiện một, một số hoặc tất cả các công đoạn của quá trình quảng cáo theo hợp đồng cung ứng dịch vụ quảng cáo với người quảng cáo.

7. Người phát hành quảng cáo là tổ chức, cá nhân dùng phương tiện quảng cáo thuộc trách nhiệm quản lý của mình giới thiệu sản phẩm quảng cáo đến công chúng, bao gồm cơ quan báo chí, nhà xuất bản, chủ trang thông tin điện tử, người tổ chức chương trình văn hóa, thể thao và tổ chức, cá nhân sử dụng phương tiện quảng cáo khác.

8. Người chuyển tải sản phẩm quảng cáo là người trực tiếp đưa các sản phẩm quảng cáo đến công chúng hoặc thể hiện sản phẩm quảng cáo trên người thông qua hình thức mặc, treo, gắn, dán, vẽ hoặc các hình thức tương tự. 

9. Người tiếp nhận quảng cáo là người tiếp nhận thông tin từ sản phẩm quảng cáo thông qua phương tiện quảng cáo.

10. Thời lượng quảng cáo là thời gian phát sóng các sản phẩm quảng cáo trong một kênh, chương trình phát thanh, truyền hình; thời gian quảng cáo trong tổng thời gian của một chương trình văn hoá, thể thao; thời gian quảng cáo trong một bản ghi âm, ghi hình và các thiết bị công nghệ khác.

11. Diện tích quảng cáo là phần thể hiện các sản phẩm quảng cáo trên mặt báo in, báo hình, báo điện tử, trang thông tin điện tử, xuất bản phẩm, bảng quảng cáo, phương tiện giao thông hoặc trên các phương tiện quảng cáo tương tự.

12. Sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt là sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người và môi trường.

13. Màn hình chuyên quảng cáo là phương tiện quảng cáo sử dụng công nghệ điện tử để truyền tải các sản phẩm quảng cáo, bao gồm màn hình LED, LCD và các hình thức tương tự.

Điều 3. Chính sách của Nhà nước đối với hoạt động quảng cáo

1. Bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp của tổ chức triển khai, cá thể trong hoạt động giải trí quảng cáo .
2. Tạo điều kiện kèm theo để tổ chức triển khai, cá thể tăng trưởng những mô hình quảng cáo, nâng cao chất lượng quảng cáo .
3. Khuyến khích tổ chức triển khai, cá thể điều tra và nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ tiên tiến tân tiến vào việc phong cách thiết kế, thiết kế xây dựng mẫu sản phẩm quảng cáo, góp vốn đầu tư có hiệu suất cao vào quảng cáo .
4. Tạo điều kiện kèm theo và khuyến khích tăng trưởng nguồn nhân lực cho hoạt động giải trí quảng cáo ; ưu tiên góp vốn đầu tư giảng dạy, tu dưỡng trình độ cho cán bộ, công chức triển khai quản trị nhà nước về hoạt động giải trí quảng cáo .
5. Mở rộng hợp tác quốc tế về hoạt động giải trí quảng cáo .

Điều 4. Nội dung quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo

1. Ban hành và tổ chức triển khai thực thi những văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động giải trí quảng cáo .
2. Xây dựng và chỉ huy thực thi kế hoạch, quy hoạch, kế hoạch, chủ trương tăng trưởng hoạt động giải trí quảng cáo .
3. Phổ biến, giáo dục pháp lý về hoạt động giải trí quảng cáo .
4. Chỉ đạo hoạt động giải trí nghiên cứu và điều tra, ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến trong hoạt động giải trí quảng cáo .
5. Chỉ đạo, tổ chức triển khai triển khai công tác làm việc đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng nhân lực cho hoạt động giải trí quảng cáo .
6. Tổ chức triển khai công tác làm việc khen thưởng trong hoạt động giải trí quảng cáo .
7. Thực hiện hợp tác quốc tế trong nghành quảng cáo .
8. Thanh tra, kiểm tra, xử lý khiếu nại, tố cáo và giải quyết và xử lý vi phạm trong hoạt động giải trí quảng cáo .

Điều 5. Trách nhiệm quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo

1. nhà nước thống nhất quản trị nhà nước về hoạt động giải trí quảng cáo .
2. Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước nhà nước triển khai quản trị nhà nước về hoạt động giải trí quảng cáo .
3. Bộ, cơ quan ngang bộ trong khoanh vùng phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của mình có nghĩa vụ và trách nhiệm phối hợp với Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thực thi quản trị nhà nước về hoạt động giải trí quảng cáo .
4. Ủy ban nhân dân những cấp thực thi quản trị nhà nước về hoạt động giải trí quảng cáo trong khoanh vùng phạm vi địa phương theo thẩm quyền .

Điều 6. Hợp đồng dịch vụ quảng cáo

Việc hợp tác giữa những chủ thể trong hoạt động giải trí quảng cáo phải trải qua hợp đồng dịch vụ quảng cáo theo lao lý của pháp lý .

Điều 7. Sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cấm quảng cáo

1. Hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh thương mại theo pháp luật của pháp lý .
2. Thuốc lá .
3. Rượu có nồng độ cồn từ 15 độ trở lên .
4. Sản phẩm sữa sửa chữa thay thế sữa mẹ dùng cho trẻ dưới 24 tháng tuổi, mẫu sản phẩm dinh dưỡng bổ trợ dùng cho trẻ dưới 06 tháng tuổi ; bình bú và vú ngậm tự tạo .
5. Thuốc kê đơn ; thuốc không kê đơn nhưng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền khuyến nghị hạn chế sử dụng hoặc sử dụng có sự giám sát của thầy thuốc .
6. Các loại mẫu sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa có đặc thù kích dục .
7. Súng săn và đạn súng săn, vũ khí thể thao và những loại mẫu sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa có đặc thù kích động đấm đá bạo lực .
8. Các loại sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ cấm quảng cáo khác do nhà nước pháp luật khi có phát sinh trên thực tiễn .

Điều 8. Hành vi cấm trong hoạt động quảng cáo

1. Quảng cáo những loại sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ pháp luật tại Điều 7 của Luật này .
2. Quảng cáo làm bật mý bí hiểm nhà nước, phương hại đến độc lập, chủ quyền lãnh thổ vương quốc, bảo mật an ninh, quốc phòng .
3. Quảng cáo thiếu thẩm mỹ và nghệ thuật, trái với truyền thống lịch sử lịch sử dân tộc, văn hóa truyền thống, đạo đức, thuần phong mỹ tục Nước Ta .
4. Quảng cáo làm ảnh hưởng tác động đến mỹ quan đô thị, trật tự bảo đảm an toàn giao thông vận tải, bảo đảm an toàn xã hội .
5. Quảng cáo gây ảnh hưởng tác động xấu đến sự tôn nghiêm so với Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca, Đảng kỳ, anh hùng dân tộc bản địa, danh nhân văn hóa, lãnh tụ, chỉ huy Đảng, Nhà nước .
6. Quảng cáo có đặc thù kỳ thị dân tộc, phân biệt chủng tộc, xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo, định kiến về giới, về người khuyết tật .
7. Quảng cáo xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của tổ chức triển khai, cá thể .
8. Quảng cáo có sử dụng hình ảnh, lời nói, chữ viết của cá thể khi chưa được cá thể đó chấp thuận đồng ý, trừ trường hợp được pháp lý được cho phép .
9. Quảng cáo không đúng hoặc gây nhầm lẫn về năng lực kinh doanh thương mại, năng lực phân phối mẫu sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ của tổ chức triển khai, cá thể kinh doanh thương mại loại sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ ; về số lượng, chất lượng, giá, hiệu quả, mẫu mã, vỏ hộp, thương hiệu, nguồn gốc, chủng loại, phương pháp ship hàng, thời hạn Bảo hành của mẫu sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ đã ĐK hoặc đã được công bố .
10. Quảng cáo bằng việc sử dụng chiêu thức so sánh trực tiếp về Ngân sách chi tiêu, chất lượng, hiệu suất cao sử dụng loại sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ của mình với Chi tiêu, chất lượng, hiệu suất cao sử dụng mẫu sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ cùng loại của tổ chức triển khai, cá thể khác .

11. Quảng cáo có sử dụng các từ ngữ “nhất”, “duy nhất”, “tốt nhất”, “số một” hoặc từ ngữ có ý nghĩa tương tự mà không có tài liệu hợp pháp chứng minh theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

12. Quảng cáo có nội dung cạnh tranh đối đầu không lành mạnh theo lao lý của pháp lý về cạnh tranh đối đầu .
13. Quảng cáo vi phạm pháp lý về sở hữu trí tuệ .
14. Quảng cáo tạo cho trẻ nhỏ có tâm lý, lời nói, hành vi trái với đạo đức, thuần phong mỹ tục ; gây tác động ảnh hưởng xấu đến sức khỏe thể chất, bảo đảm an toàn hoặc sự tăng trưởng thông thường của trẻ nhỏ .
15. Ép buộc cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể thực thi quảng cáo hoặc đảm nhiệm quảng cáo trái ý muốn .
16. Treo, đặt, dán, vẽ những loại sản phẩm quảng cáo trên cột điện, trụ điện, cột tín hiệu giao thông vận tải và cây xanh nơi công cộng .

Điều 9. Hội đồng đánh giá và thẩm định loại sản phẩm quảng cáo

1. Hội đồng thẩm định và đánh giá loại sản phẩm quảng cáo là tổ chức triển khai tư vấn thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, giúp Bộ trưởng xem xét và đưa ra Tóm lại về sự tương thích của loại sản phẩm quảng cáo với pháp luật của pháp lý trong trường hợp tổ chức triển khai, cá thể nhu yếu đánh giá và thẩm định loại sản phẩm quảng cáo .
2. Thành phần của Hội đồng thẩm định và đánh giá mẫu sản phẩm quảng cáo gồm có đại diện thay mặt Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đại diện thay mặt của tổ chức triển khai nghề nghiệp về quảng cáo và những chuyên viên trong nghành có tương quan .
3. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch pháp luật cụ thể về tổ chức triển khai và hoạt động giải trí của Hội đồng đánh giá và thẩm định loại sản phẩm quảng cáo .

Điều 10. Tổ chức nghề nghiệp về quảng cáo

1. Tổ chức nghề nghiệp về quảng cáo được xây dựng và hoạt động giải trí theo lao lý của pháp lý về hội .
2. Tổ chức nghề nghiệp về quảng cáo có trách nhiệm, quyền hạn sau đây :
a ) Bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp của hội viên ;
b ) Xây dựng bộ quy tắc ứng xử nghề nghiệp quảng cáo trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt ; tổ chức triển khai thực hiện bộ quy tắc ứng xử nghề nghiệp quảng cáo ;
c ) Tham gia quan điểm thiết kế xây dựng kế hoạch, kế hoạch, chủ trương tăng trưởng hoạt động giải trí quảng cáo ; những văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về quảng cáo và quy hoạch quảng cáo ngoài trời ;
d ) Đề cử đại diện thay mặt và ra mắt chuyên viên tham gia Hội đồng đánh giá và thẩm định loại sản phẩm quảng cáo khi có nhu yếu của cơ quan quản trị nhà nước có thẩm quyền ;
đ ) Nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến trong hoạt động giải trí quảng cáo ; tư vấn, cung ứng thông tin, tổ chức triển khai tu dưỡng nhiệm vụ quảng cáo và đạo đức nghề nghiệp ;
e ) Thúc đẩy cạnh tranh đối đầu lành mạnh nhằm mục đích tăng trưởng thị trường quảng cáo và nâng cao chất lượng loại sản phẩm quảng cáo ;
g ) Phối hợp với cơ quan quản trị nhà nước tuyên truyền, phổ cập pháp lý về quảng cáo, thiết kế xây dựng niềm tin của người tiêu dùng ;
h ) Các trách nhiệm, quyền hạn khác theo pháp luật của pháp lý .

Điều 11. Xử lý vi phạm trong hoạt động quảng cáo 

1. Tổ chức có hành vi vi phạm lao lý của Luật này và những pháp luật khác của pháp lý có tương quan thì tùy theo đặc thù, mức độ vi phạm mà bị xử phạt vi phạm hành chính ; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo pháp luật của pháp lý .
2. Cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật của Luật này và những lao lý khác của pháp lý có tương quan thì tùy theo đặc thù, mức độ vi phạm mà bị giải quyết và xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự ; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo pháp luật của pháp lý .
3. Cơ quan quản trị nhà nước về hoạt động giải trí quảng cáo phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về quyết định hành động giải quyết và xử lý của mình ; trường hợp quyết định hành động sai, gây thiệt hại thì phải bồi thường theo lao lý của pháp lý .
4. nhà nước pháp luật đơn cử về hành vi, hình thức và mức xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động giải trí quảng cáo .
CHƯƠNG II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
TRONG HOẠT ĐỘNG QUẢNG CÁO

Điều 12. Quyền và nghĩa vụ của người quảng cáo

1. Người quảng cáo có những quyền sau :
a ) Quảng cáo về tổ chức triển khai, cá thể, mẫu sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ của mình ;
b ) Quyết định hình thức và phương pháp quảng cáo ;
c ) Được cơ quan có thẩm quyền về quảng cáo của địa phương thông tin về quy hoạch quảng cáo ngoài trời đã phê duyệt ;
d ) Yêu cầu đánh giá và thẩm định loại sản phẩm quảng cáo .
2. Người quảng cáo có những nghĩa vụ và trách nhiệm sau :

a) Cung cấp cho người kinh doanh dịch vụ quảng cáo hoặc người phát hành quảng cáo thông tin cần thiết, trung thực, chính xác về cơ quan, tổ chức, cá nhân, sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, các tài liệu liên quan đến điều kiện quảng cáo và chịu trách nhiệm về các thông tin đó;

b ) Bảo đảm chất lượng loại sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ tương thích với nội dung quảng cáo ;
c ) Chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về mẫu sản phẩm quảng cáo của mình trong trường hợp trực tiếp thực thi quảng cáo trên những phương tiện đi lại ; trực tiếp chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về loại sản phẩm quảng cáo trong trường hợp thuê người khác thực thi ;
d ) Cung cấp tài liệu tương quan đến loại sản phẩm quảng cáo khi người đảm nhiệm quảng cáo hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhu yếu .

3. Thực hiện quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 13. Quyền và nghĩa vụ của người kinh doanh dịch vụ quảng cáo

1. Người kinh doanh dịch vụ quảng cáo có những quyền sau :
a ) Quyết định hình thức và phương pháp kinh doanh thương mại dịch vụ quảng cáo ;
b ) Đ ­ ược người quảng cáo cung ứng thông tin trung thực, đúng chuẩn về tổ chức triển khai, cá thể, loại sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ được quảng cáo và những tài liệu tương quan đến điều kiện kèm theo quảng cáo ;
c ) Tham gia quan điểm trong quy trình kiến thiết xây dựng quy hoạch quảng cáo của địa phương và được cơ quan có thẩm quyền về quảng cáo của địa phương thông tin về quy hoạch quảng cáo ngoài trời ;
d ) Yêu cầu đánh giá và thẩm định loại sản phẩm quảng cáo .
2. Người kinh doanh dịch vụ quảng cáo có những nghĩa vụ và trách nhiệm sau :
a ) Hoạt động theo đúng khoanh vùng phạm vi, nghành đã được pháp luật trong giấy ghi nhận ĐK kinh doanh thương mại và tuân thủ lao lý của pháp lý về quảng cáo ;
b ) Kiểm tra những tài liệu tương quan đến điều kiện kèm theo quảng cáo của tổ chức triển khai, cá thể, loại sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ cần quảng cáo và triển khai thủ tục có tương quan theo hợp đồng dịch vụ quảng cáo ;
c ) Chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về mẫu sản phẩm quảng cáo do mình trực tiếp triển khai ;

d) Cung cấp tài liệu liên quan đến sản phẩm quảng cáo khi người tiếp nhận quảng cáo hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu.

3. Thực hiện quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 14. Quyền và nghĩa vụ của người phát hành quảng cáo

1. Được quảng cáo trên phương tiện đi lại của mình và thu phí dịch vụ theo lao lý của pháp lý .
2. Kiểm tra những tài liệu tương quan đến điều kiện kèm theo quảng cáo của tổ chức triển khai, cá thể, mẫu sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ cần quảng cáo .
3. Cung cấp tài liệu tương quan đến loại sản phẩm quảng cáo khi người tiếp đón quảng cáo hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhu yếu .
4. Thực hiện hợp đồng phát hành quảng cáo đã ký kết và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trực tiếp về loại sản phẩm quảng cáo triển khai trên phương tiện đi lại quảng cáo thuộc nghĩa vụ và trách nhiệm quản trị của mình .
5. Yêu cầu đánh giá và thẩm định mẫu sản phẩm quảng cáo .

6. Thực hiện quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 15. Quyền và nghĩa vụ của người cho thuê địa điểm, phương tiện quảng cáo

1. Lựa chọn người quảng cáo, doanh nhân dịch vụ quảng cáo .
2. Chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về địa thế căn cứ pháp lý của việc cho thuê khu vực quảng cáo, phương tiện đi lại quảng cáo và bảo đảm an toàn của phương tiện đi lại quảng cáo ; triển khai đúng những nghĩa vụ và trách nhiệm trong hợp đồng cho thuê khu vực, phương tiện đi lại quảng cáo đã ký kết .
3. Liên đới chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trong trường hợp lắp, dựng khu công trình quảng cáo không đúng với giấy phép kiến thiết xây dựng hoặc chưa được cấp giấy phép kiến thiết xây dựng .
4. Thực hiện quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm khác theo lao lý của pháp lý .

Điều 16. Quyền và nghĩa vụ của người tiếp nhận quảng cáo

1. Được thông tin trung thực về chất lượng, tính năng, công dụng của loại sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ .
2. Được khước từ đảm nhiệm quảng cáo .
3. Được nhu yếu người quảng cáo hoặc người phát hành quảng cáo bồi thường thiệt hại khi loại sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ không đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chất lượng, số lượng, tính năng, tác dụng, giá thành hoặc nội dung khác mà tổ chức triển khai, cá thể đã quảng cáo .
4. Được tố cáo, khởi kiện dân sự theo lao lý của pháp lý .
5. Khi tố cáo hoặc nhu yếu bồi thường thiệt hại, phải cung ứng không thiếu tài liệu, chứng cứ về hành vi vi phạm pháp lý về quảng cáo với cơ quan quản trị nhà nước và chứng cứ chứng tỏ thiệt hại mà quảng cáo gây ra ; được quyền nhu yếu doanh nhân dịch vụ quảng cáo, người phát hành quảng cáo hoặc người quảng cáo cung ứng tài liệu tương quan đến mẫu sản phẩm quảng cáo .
CHƯƠNG III

HOẠT ĐỘNG QUẢNG CÁO

Mục 1

PHƯƠNG TIỆN QUẢNG CÁO;
YÊU CẦU VỀ NỘI DUNG, ĐIỀU KIỆN QUẢNG CÁO

Điều 17. Phương tiện quảng cáo

1. Báo chí .
2. Trang thông tin điện tử, thiết bị điện tử, thiết bị đầu cuối và những thiết bị viễn thông khác .
3. Các loại sản phẩm in, bản ghi âm, ghi hình và những thiết bị công nghệ tiên tiến khác .
4. Bảng quảng cáo, băng-rôn, biển hiệu, hộp đèn, màn hình hiển thị chuyên quảng cáo .
5. Phương tiện giao thông vận tải .
6. Hội chợ, hội thảo chiến lược, hội nghị, tổ chức triển khai sự kiện, triển lãm, chương trình văn hoá, thể thao .
7. Người chuyển tải loại sản phẩm quảng cáo ; vật thể quảng cáo .
8. Các phương tiện đi lại quảng cáo khác theo pháp luật của pháp lý .

Điều 18. Tiếng nói, chữ viết trong quảng cáo

1. Trong những loại sản phẩm quảng cáo phải có nội dung bộc lộ bằng tiếng Việt, trừ những trường hợp sau :
a ) Nhãn hiệu hàng hoá, khẩu hiệu, tên thương hiệu, tên riêng bằng tiếng quốc tế hoặc những từ ngữ đã được quốc tế hoá không hề thay thế sửa chữa bằng tiếng Việt ;
b ) Sách, báo, trang thông tin điện tử và những ấn phẩm được phép xuất bản bằng tiếng dân tộc thiểu số Nước Ta, tiếng quốc tế ; chương trình phát thanh, truyền hình bằng tiếng dân tộc thiểu số Nước Ta, tiếng quốc tế .
2. Trong trường hợp sử dụng cả tiếng Việt, tiếng quốc tế trên cùng một loại sản phẩm quảng cáo thì khổ chữ quốc tế không được quá ba phần tư khổ chữ tiếng Việt và phải đặt bên dưới chữ tiếng Việt ; khi phát trên đài phát thanh, truyền hình hoặc trên những phương tiện đi lại nghe nhìn, phải đọc tiếng Việt trước tiếng quốc tế .

Điều 19. Yêu cầu đối với nội dung quảng cáo

1. Nội dung quảng cáo phải bảo vệ trung thực, đúng chuẩn, rõ ràng, không gây thiệt hại cho người sản xuất, kinh doanh thương mại và người đảm nhiệm quảng cáo .
2. nhà nước lao lý về nhu yếu so với nội dung quảng cáo những loại sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ đặc biệt quan trọng .

Điều 20. Điều kiện quảng cáo

1. Quảng cáo về hoạt động giải trí kinh doanh thương mại hàng hoá, dịch vụ phải có giấy ghi nhận ĐK kinh doanh thương mại .
2. Quảng cáo cho những loại mẫu sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ phải có những tài liệu chứng tỏ về sự hợp chuẩn, hợp quy của loại sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ theo lao lý của pháp lý .
3. Quảng cáo gia tài mà pháp lý lao lý gia tài đó phải có giấy ghi nhận quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng thì phải có giấy ghi nhận quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng gia tài .
4. Quảng cáo cho loại sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ đặc biệt quan trọng phải bảo vệ những điều kiện kèm theo sau đây :
a ) Quảng cáo thuốc được phép quảng cáo theo lao lý của pháp lý về y tế ; phải có giấy phép lưu hành tại Nước Ta đang còn hiệu lực thực thi hiện hành và tờ hướng dẫn sử dụng do Bộ Y tế phê duyệt ;
b ) Quảng cáo mỹ phẩm phải có phiếu công bố mẫu sản phẩm mỹ phẩm theo lao lý của pháp lý về y tế ;
c ) Quảng cáo hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng nhỏ, diệt khuẩn dùng trong nghành nghề dịch vụ gia dụng và y tế phải có giấy ghi nhận ĐK lưu hành do Bộ Y tế cấp ;
d ) Quảng cáo sữa và mẫu sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ nhỏ không thuộc lao lý tại khoản 4 Điều 7 của Luật này phải có giấy ghi nhận tiêu chuẩn, giấy ghi nhận vệ sinh bảo đảm an toàn thực phẩm so với mẫu sản phẩm dinh dưỡng sản xuất trong nước ; so với mẫu sản phẩm dinh dưỡng nhập khẩu thì phải có giấy ghi nhận chất lượng loại sản phẩm của cơ quan có thẩm quyền của nước sản xuất và giấy phép lưu hành ;
đ ) Quảng cáo thực phẩm, phụ gia thực phẩm phải có giấy ghi nhận ĐK chất lượng vệ sinh bảo đảm an toàn so với thực phẩm, phụ gia thực phẩm thuộc hạng mục phải ĐK chất lượng vệ sinh bảo đảm an toàn thực phẩm hoặc giấy tiếp đón hồ sơ công bố tiêu chuẩn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền so với thực phẩm, phụ gia thực phẩm thuộc hạng mục phải công bố tiêu chuẩn ;
e ) Quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh phải có giấy ghi nhận đủ tiêu chuẩn hành nghề do ngành y tế cấp theo lao lý của pháp lý ;
g ) Quảng cáo trang thiết bị y tế phải có giấy phép lưu hành so với thiết bị y tế sản xuất trong nước hoặc giấy phép nhập khẩu so với thiết bị y tế nhập khẩu ;
h ) Quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật, nguyên vật liệu thuốc bảo vệ thực vật, vật tư bảo vệ thực vật phải có giấy ghi nhận ĐK thuốc bảo vệ thực vật. Quảng cáo sinh vật có ích dùng trong bảo vệ thực vật phải có giấy phép kiểm dịch thực vật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp ;
i ) Quảng cáo thuốc thú y, vật tư thú y phải có giấy phép lưu hành mẫu sản phẩm và bản tóm tắt đặc tính của mẫu sản phẩm ;

k) Quảng cáo phân bón, chế phẩm sinh học phục vụ trồng trọt, thức ăn chăn nuôi, chế phẩm sinh học phục vụ chăn nuôi phải có giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm hoặc văn bản tự công bố chất lượng sản phẩm.

5. nhà nước pháp luật điều kiện kèm theo quảng cáo so với loại sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ đặc biệt quan trọng khác khi có phát sinh trên trong thực tiễn .

Mục 2

QUẢNG CÁO TRÊN BÁO CHÍ, PHƯƠNG TIỆN ĐIỆN TỬ,
THIẾT BỊ ĐẦU CUỐI VÀ CÁC THIẾT BỊ VIỄN THÔNG KHÁC

Điều 21. Quảng cáo trên báo in

1. Diện tích quảng cáo không được vượt quá 15 % tổng diện tích quy hoạnh một ấn phẩm báo hoặc 20 % tổng diện tích quy hoạnh một ấn phẩm tạp chí, trừ báo, tạp chí chuyên quảng cáo ; phải có tín hiệu phân biệt quảng cáo với những nội dung khác .
2. Cơ quan báo chí truyền thông được phép ra phụ trương quảng cáo và phải thông tin bằng văn bản cho cơ quan quản trị nhà nước về báo chí truyền thông trước tối thiểu 30 ngày tính đến ngày phát hành tiên phong của phụ trương quảng cáo .
3. Phụ trương quảng cáo của báo phải đánh số riêng ; có cùng khuôn khổ, phát hành kèm theo số trang báo chính .
4. Trên trang một của phụ trương quảng cáo phải ghi rõ những thông tin sau :
a ) Tên tờ báo ;
b ) Tên, địa chỉ của cơ quan báo chí truyền thông ;
c ) Dòng chữ “ Phụ trương quảng cáo không tính vào giá cả ” .
5. Không được quảng cáo trên bìa một của tạp chí, trang nhất của báo .

Điều 22. Quảng cáo trên báo nói, báo hình

1. Thời lượng quảng cáo trên báo nói, báo hình không được vượt quá 10 % tổng thời lượng chương trình phát sóng một ngày của một tổ chức triển khai phát sóng, trừ thời lượng quảng cáo trên kênh, chương trình chuyên quảng cáo ; phải có tín hiệu phân biệt nội dung quảng cáo với những nội dung khác .
2. Thời lượng quảng cáo trên kênh truyền hình trả tiền không vượt quá 5 % tổng thời lượng chương trình phát sóng một ngày của một tổ chức triển khai phát sóng, trừ kênh, chương trình chuyên quảng cáo .
3. Không được phát sóng quảng cáo trong những chương trình sau :
a ) Chương trình thời sự ;
b ) Chương trình phát thanh, truyền hình trực tiếp về những sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, kỷ niệm những ngày lễ lớn của dân tộc bản địa .
4. Mỗi chương trình phim truyền hình không được ngắt để quảng cáo quá hai lần, mỗi lần không quá 05 phút. Mỗi chương trình đi dạo vui chơi không được ngắt để quảng cáo quá bốn lần, mỗi lần không quá 05 phút .
5. Khi biểu lộ loại sản phẩm quảng cáo kèm theo nội dung thông tin chính bằng hình thức chạy chữ hoặc một chuỗi hình ảnh hoạt động thì mẫu sản phẩm quảng cáo phải được bộc lộ sát phía dưới màn hình hiển thị, không quá 10 % chiều cao màn hình hiển thị và không được làm ảnh hưởng tác động tới nội dung chính trong chương trình. Quảng cáo bằng hình thức này không tính vào thời lượng quảng cáo của báo hình .
6. Cơ quan báo nói, báo hình có nhu yếu ra kênh, chương trình chuyên quảng cáo phải có giấy phép của cơ quan quản trị nhà nước về báo chí truyền thông. Hồ sơ ý kiến đề nghị cấp giấy phép ra kênh, chương trình chuyên quảng cáo gồm :
a ) Đơn ý kiến đề nghị cấp giấy phép ra kênh, chương trình chuyên quảng cáo ;
b ) Ý kiến của cơ quan chủ quản ;
c ) Bản sao có xác nhận giấy phép hoạt động giải trí báo chí truyền thông .
7. Trong trường hợp cơ quan báo chí truyền thông có nhu yếu biến hóa nội dung giấy phép ra kênh, chương trình chuyên quảng cáo phải gửi hồ sơ đề xuất sửa đổi, bổ trợ giấy phép đến cơ quan quản trị nhà nước về báo chí truyền thông. Hồ sơ đề xuất sửa đổi, bổ trợ giấy phép gồm :
a ) Đơn đề xuất sửa đổi, bổ trợ giấy phép ;
b ) Bản sao có xác nhận giấy phép đang có hiệu lực hiện hành .
8. Trình tự, thủ tục cấp giấy phép được thực thi như sau :
a ) Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan quản trị nhà nước về báo chí truyền thông xem xét cấp giấy phép ra kênh, chương trình chuyên quảng cáo cho cơ quan báo chí truyền thông ; trường hợp không cấp giấy phép, phải có văn bản vấn đáp và nêu rõ nguyên do ;
b ) Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan quản trị nhà nước về báo chí truyền thông xem xét, cấp giấy phép sửa đổi, bổ trợ cho cơ quan báo chí truyền thông ; trường hợp không cấp giấy phép sửa đổi, bổ trợ phải có văn bản vấn đáp và nêu rõ nguyên do ;
c ) Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày cấp giấy phép ra kênh, chương trình chuyên quảng cáo hoặc cấp giấy phép sửa đổi, bổ trợ ; cơ quan cấp giấy phép phải gửi bản sao giấy phép đã cấp cho cơ quan quản trị nhà nước về quảng cáo và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố thường trực TW ( sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ) nơi cơ quan báo chí truyền thông đặt trụ sở chính để phối hợp trong công tác làm việc quản trị .

Điều 23. Quảng cáo trên báo điện tử và trang thông tin điện tử

1. Quảng cáo trên báo điện tử phải tuân theo những pháp luật sau :
a ) Không được phong cách thiết kế, sắp xếp phần quảng cáo lẫn vào phần nội dung tin ;
b ) Đối với những quảng cáo không ở vùng cố định và thắt chặt, phải phong cách thiết kế để fan hâm mộ hoàn toàn có thể dữ thế chủ động tắt hoặc mở quảng cáo, thời hạn chờ tắt hoặc mở quảng cáo tối đa là 1,5 giây .
2. Quảng cáo trên trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước triển khai theo lao lý tại khoản 1 Điều này .
3. Quảng cáo trên trang thông tin điện tử của tổ chức triển khai, cá thể quốc tế kinh doanh thương mại dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới có phát sinh lệch giá quảng cáo tại Nước Ta phải tuân thủ những lao lý của Luật này và những lao lý khác của pháp lý có tương quan .
4. nhà nước lao lý cụ thể khoản 3 Điều này .

Điều 24. Quảng cáo trên phương tiện điện tử, thiết bị đầu cuối và các thiết bị viễn thông khác

1. Quảng cáo bằng hình thức gửi tin nhắn, thư điện tử quảng cáo :

a) Tổ chức, cá nhân chỉ được phép gửi tin nhắn và thư điện tử quảng cáo khi có sự đồng ý trước của người nhận;

b ) Nhà cung ứng dịch vụ thông tin điện tử, viễn thông chỉ được phép gửi tin nhắn, thư điện tử có nội dung quảng cáo về những dịch vụ của mình ; chỉ được gửi tin nhắn quảng cáo đến điện thoại cảm ứng trong khoảng chừng thời hạn từ 07 giờ đến 22 giờ ; không được gửi quá ba tin nhắn quảng cáo đến 1 số ít điện thoại cảm ứng, quá ba thư điện tử đến một địa chỉ thư điện tử trong vòng 24 giờ, trừ trường hợp có thỏa thuận hợp tác khác với người nhận ;
c ) Tổ chức, cá thể quảng cáo phải bảo vệ cho người nhận có năng lực khước từ quảng cáo ; phải chấm hết ngay việc gửi tin nhắn, thư điện tử quảng cáo nếu người nhận thông tin phủ nhận quảng cáo và không được thu phí dịch vụ so với thông tin khước từ của người nhận .
2. Quảng cáo bằng những hình thức khác trên phương tiện đi lại điện tử, thiết bị đầu cuối và những thiết bị viễn thông khác phải tuân theo những pháp luật của Luật này và những pháp luật khác của pháp lý có tương quan .

Mục 3

QUẢNG CÁO TRÊN CÁC SẢN PHẨM IN, BẢN GHI ÂM,
GHI HÌNH VÀ CÁC THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KHÁC

Điều 25. Quảng cáo trên các sản phẩm in

1. Đối với những loại sách và tài liệu dưới dạng sách, chỉ được quảng cáo về tác giả, tác phẩm, nhà xuất bản trên bìa hai, ba và bốn, trừ sách chuyên về quảng cáo .
2. Đối với tài liệu không kinh doanh thương mại, chỉ được quảng cáo về tác giả, tác phẩm, nhà xuất bản hoặc biểu trưng, lô-gô, thương hiệu sản phẩm & hàng hóa, loại sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ và hoạt động giải trí của tổ chức triển khai, cá thể được phép xuất bản tài liệu đó .
3. Đối với tranh, ảnh, áp-phích, ca-ta-lô, tờ rời, tờ gấp có nội dung cổ động, tuyên truyền về chính trị, kinh tế tài chính, văn hóa truyền thống, xã hội, khoa học, công nghệ tiên tiến, văn học, thẩm mỹ và nghệ thuật, được quảng cáo không quá 20 % diện tích quy hoạnh từng mẫu sản phẩm. Biểu trưng, lô-gô, thương hiệu sản phẩm & hàng hóa của người quảng cáo phải đặt ở phía dưới cùng của loại sản phẩm in .
4. Không được quảng cáo trên những loại sản phẩm in là tiền hoặc sách vở có giá, văn bằng chứng từ và văn bản quản trị nhà nước .
5. Quảng cáo trên tranh, ảnh, áp-phích, ca-ta-lô, tờ rời, tờ gấp và những mẫu sản phẩm in không thuộc trường hợp lao lý tại khoản 3 và khoản 4 Điều này phải ghi rõ tên, địa chỉ tổ chức triển khai, cá thể kinh doanh thương mại dịch vụ quảng cáo hoặc người quảng cáo, số lượng in, nơi in .

Điều 26. Quảng cáo trong bản ghi âm, ghi hình

Thời lượng quảng cáo trong bản ghi âm, ghi hình chương trình văn hoá, nghệ thuật và thẩm mỹ, điện ảnh, bản ghi âm, ghi hình có nội dung thay sách hoặc minh họa cho sách không được vượt quá 5 % tổng thời lượng nội dung chương trình .

Mục 4

QUẢNG CÁO TRÊN BẢNG QUẢNG CÁO, BĂNG-RÔN,
BIỂN HIỆU, HỘP ĐÈN, MÀN HÌNH CHUYÊN QUẢNG CÁO
VÀ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG

Điều 27. Quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn

1. Việc đặt bảng quảng cáo, băng-rôn phải tuân thủ lao lý về khu vực bảo vệ di tích lịch sử lịch sử dân tộc, văn hóa truyền thống ; hiên chạy bảo đảm an toàn giao thông vận tải, đê điều, lưới điện vương quốc ; không được che khuất đèn tín hiệu giao thông vận tải, bảng hướng dẫn công cộng ; không được chăng ngang qua đường giao thông vận tải và phải tuân thủ quy hoạch quảng cáo của địa phương và quy chuẩn kỹ thuật do cơ quan có thẩm quyền phát hành .
2. Các mẫu sản phẩm quảng cáo bộc lộ trên bảng quảng cáo, băng-rôn phải ghi rõ tên, địa chỉ của người thực thi .
3. Quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn có nội dung tuyên truyền, cổ động chính trị, chính sách xã hội phải tuân theo những lao lý sau :
a ) Biểu trưng, lô-gô, thương hiệu sản phẩm & hàng hóa của người quảng cáo phải đặt ở phía dưới cùng so với bảng quảng cáo, băng-rôn dọc và phía bên phải so với băng-rôn ngang ;
b ) Diện tích bộc lộ của biểu trưng, lô-gô, thương hiệu sản phẩm & hàng hóa của người quảng cáo không quá 20 % diện tích quy hoạnh bảng quảng cáo, băng-rôn .
4. Thời hạn treo băng-rôn không quá 15 ngày .

Điều 28. Quảng cáo trên màn hình chuyên quảng cáo

1. Việc đặt màn hình hiển thị chuyên quảng cáo phải tuân theo lao lý của Luật này, lao lý khác của pháp lý có tương quan và quy hoạch quảng cáo ngoài trời của địa phương .
2. Khi triển khai quảng cáo trên màn hình hiển thị chuyên quảng cáo đặt ngoài trời không được dùng âm thanh .
3. Quảng cáo trên màn hình hiển thị không thuộc lao lý tại khoản 2 Điều này được sử dụng âm thanh theo pháp luật của pháp lý về thiên nhiên và môi trường .

Điều 29. Hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn

1. Văn bản thông tin mẫu sản phẩm quảng cáo ghi rõ nội dung, thời hạn, khu vực quảng cáo, số lượng bảng quảng cáo, băng-rôn .
2. Bản sao giấy ghi nhận ĐK kinh doanh thương mại của doanh nhân dịch vụ quảng cáo hoặc giấy ghi nhận ĐK kinh doanh thương mại của người quảng cáo trong trường hợp tự triển khai quảng cáo .
3. Bản sao sách vở chứng tỏ sự hợp chuẩn, hợp quy của loại sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ theo lao lý của pháp lý hoặc sách vở chứng tỏ đủ điều kiện kèm theo để quảng cáo theo lao lý tại Điều 20 của Luật này .
4. Bản sao văn bản về việc tổ chức triển khai sự kiện của đơn vị chức năng tổ chức triển khai trong trường hợp quảng cáo cho sự kiện, chính sách xã hội .
5. Ma-két loại sản phẩm quảng cáo in mầu có chữ ký của doanh nhân dịch vụ quảng cáo hoặc chữ ký của người quảng cáo trong trường hợp tự triển khai quảng cáo. Trong trường hợp người kinh doanh thương mại dịch vụ quảng cáo, người quảng cáo là tổ chức triển khai thì phải có dấu của tổ chức triển khai .
6. Văn bản chứng tỏ quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng bảng quảng cáo ; quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng khu vực quảng cáo so với băng-rôn .
7. Bản phối cảnh vị trí đặt bảng quảng cáo .
8. Bản sao giấy phép kiến thiết xây dựng khu công trình quảng cáo so với loại bảng quảng cáo phải có giấy phép thiết kế xây dựng theo pháp luật tại khoản 2 Điều 31 của Luật này .

Điều 30. Trình tự thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn

1. Tổ chức, cá thể có nhu yếu thực thi quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn phải gửi hồ sơ thông tin loại sản phẩm quảng cáo đến cơ quan có thẩm quyền về quảng cáo của địa phương trước khi thực thi quảng cáo 15 ngày .
2. Trong thời hạn 05 ngày thao tác, kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền về quảng cáo của địa phương xác nhận về việc nhận hồ sơ, nếu không có quan điểm vấn đáp thì tổ chức triển khai, cá thể được triển khai loại sản phẩm quảng cáo đã thông tin. Trong trường hợp cơ quan có thẩm quyền về quảng cáo của địa phương không đồng ý chấp thuận, phải vấn đáp bằng văn bản và nêu rõ nguyên do .

Điều 31. Cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo

1. Việc thiết kế xây dựng màn hình hiển thị chuyên quảng cáo ngoài trời, biển hiệu, bảng quảng cáo độc lập hoặc gắn vào khu công trình kiến thiết xây dựng có trước phải tuân theo pháp luật của Luật này, pháp luật khác của pháp lý có tương quan và quy hoạch quảng cáo ngoài trời của địa phương .
2. Việc kiến thiết xây dựng màn hình hiển thị chuyên quảng cáo ngoài trời, biển hiệu, bảng quảng cáo độc lập hoặc gắn vào khu công trình kiến thiết xây dựng có sẵn phải xin giấy phép thiết kế xây dựng của cơ quan có thẩm quyền về thiết kế xây dựng của địa phương trong những trường hợp sau đây :
a ) Xây dựng màn hình hiển thị chuyên quảng cáo ngoài trời có diện tích quy hoạnh một mặt từ 20 mét vuông ( mét vuông ) trở lên ;
b ) Xây dựng biển hiệu, bảng quảng cáo có diện tích quy hoạnh một mặt trên 20 mét vuông ( mét vuông ) cấu trúc khung sắt kẽm kim loại hoặc vật tư kiến thiết xây dựng tương tự như gắn vào khu công trình thiết kế xây dựng có sẵn ;
c ) Bảng quảng cáo đứng độc lập có diện tích quy hoạnh một mặt từ 40 mét vuông ( m ­ 2 ) trở lên .
3. Hồ sơ đề xuất cấp giấy phép thiết kế xây dựng khu công trình quảng cáo gồm có :
a ) Đơn đề xuất cấp giấy phép thiết kế xây dựng khu công trình quảng cáo ;
b ) Bản sao giấy ghi nhận ĐK kinh doanh thương mại của tổ chức triển khai, cá thể đề xuất cấp giấy phép kiến thiết xây dựng khu công trình quảng cáo ;
c ) Bản sao có xác nhận một trong những loại sách vở sau : giấy ghi nhận quyền sử dụng đất ; văn bản thoả thuận hoặc hợp đồng thuê đất theo lao lý của pháp lý về đất đai so với khu công trình quảng cáo đứng độc lập ; hợp đồng thuê khu vực giữa chủ góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng khu công trình quảng cáo với chủ sở hữu hoặc chủ sử dụng hợp pháp so với khu công trình quảng cáo gắn với khu công trình kiến thiết xây dựng có sẵn hoặc văn bản thông tin hiệu quả trúng thầu so với trường hợp khu vực quảng cáo trong quy hoạch phải tổ chức triển khai đấu thầu ;
d ) Trường hợp khu công trình quảng cáo gắn với khu công trình đã có trước phải có văn bản thoả thuận hoặc hợp đồng của chủ góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng khu công trình quảng cáo với chủ sở hữu hoặc người được giao quyền quản trị khu công trình đã có trước ;
đ ) Bản vẽ phong cách thiết kế của tổ chức triển khai phong cách thiết kế hợp pháp biểu lộ được vị trí mặt phẳng, mặt phẳng cắt, mặt đứng nổi bật ; mặt phẳng móng của khu công trình có chữ ký và đóng dấu của chủ góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng khu công trình quảng cáo. Trường hợp khu công trình quảng cáo gắn vào khu công trình đã có trước thì bản vẽ phong cách thiết kế phải bộc lộ được giải pháp link khu công trình quảng cáo vào khu công trình đã có trước .
4. Trình tự, thủ tục cấp giấy phép thiết kế xây dựng khu công trình quảng cáo được triển khai như sau :
a ) Tổ chức, cá thể ý kiến đề nghị cấp giấy phép kiến thiết xây dựng khu công trình quảng cáo nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền về kiến thiết xây dựng của địa phương ;
b ) Trường hợp khu vực quảng cáo nằm trong quy hoạch quảng cáo đã được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt, trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền về kiến thiết xây dựng của địa phương cấp giấy phép kiến thiết xây dựng khu công trình quảng cáo cho tổ chức triển khai, cá thể. Trường hợp không cấp giấy phép, phải vấn đáp bằng văn bản và nêu rõ nguyên do ;
c ) Trường hợp địa phương chưa phê duyệt quy hoạch quảng cáo, trong thời hạn 02 ngày thao tác, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền về kiến thiết xây dựng của địa phương gửi văn bản xin quan điểm những sở, ban, ngành tương quan. Trong thời hạn 05 ngày thao tác, kể từ ngày nhận được văn bản xin quan điểm của cơ quan có thẩm quyền về kiến thiết xây dựng của địa phương, những sở, ban, ngành nêu trên phải có quan điểm vấn đáp bằng văn bản gửi cho cơ quan có thẩm quyền về kiến thiết xây dựng của địa phương. Trong thời hạn 13 ngày, kể từ ngày nhận được quan điểm của những sở, ban, ngành nêu trên, cơ quan có thẩm quyền về thiết kế xây dựng của địa phương phải cấp giấy phép thiết kế xây dựng khu công trình quảng cáo cho tổ chức triển khai, cá thể. Trường hợp không cấp giấy phép, phải vấn đáp bằng văn bản và nêu rõ nguyên do .

Điều 32. Quảng cáo trên phương tiện giao thông

1. Việc quảng cáo trên phương tiện đi lại giao thông vận tải phải tuân thủ những lao lý của Luật này và pháp lý về giao thông vận tải .

2. Không được thể hiện sản phẩm quảng cáo ở mặt trước, mặt sau và trên nóc của phương tiện giao thông. Sản phẩm quảng cáo không được vượt quá 50% diện tích mỗi mặt được phép quảng cáo của phương tiện giao thông. Việc thể hiện biểu trưng, lô-gô, biểu tượng của chủ phương tiện giao thông hoặc hãng xe trên phương tiện giao thông phải tuân thủ các quy định của pháp luật về giao thông.

Điều 33. Quảng cáo bằng loa phóng thanh và hình thức tương tự

1. Quảng cáo bằng loa phóng thanh và hình thức tương tự như tại khu vực cố định và thắt chặt phải tuân thủ lao lý sau :
a ) Quảng cáo không được vượt quá độ ồn được cho phép theo lao lý của pháp lý về môi trường tự nhiên ;
b ) Không được quảng cáo tại trụ sở cơ quan, đơn vị chức năng lực lượng vũ trang, trường học, bệnh viện ;
c ) Không được quảng cáo trên mạng lưới hệ thống truyền thanh Giao hàng trách nhiệm chính trị của xã, phường, thị xã .
2. Không được quảng cáo bằng loa phóng thanh gắn với phương tiện đi lại giao thông vận tải và những phương tiện đi lại di động khác tại nội thành của thành phố, nội thị của thành phố, thị xã .
Điều 34. Biển hiệu của tổ chức triển khai, cá thể hoạt động giải trí sản xuất, kinh doanh thương mại
1. Biển hiệu phải có những nội dung sau :
a ) Tên cơ quan chủ quản trực tiếp ( nếu có ) ;
b ) Tên cơ sở sản xuất, kinh doanh thương mại theo đúng giấy ghi nhận ĐK kinh doanh thương mại ;
c ) Địa chỉ, điện thoại thông minh .
2. Việc biểu lộ chữ viết trên biển hiệu phải tuân thủ pháp luật tại Điều 18 của Luật này .
3. Kích thước biển hiệu được pháp luật như sau :
a ) Đối với biển hiệu ngang thì chiều cao tối đa là 02 mét ( m ), chiều dài không vượt quá chiều ngang mặt tiền nhà ;
b ) Đối với biển hiệu dọc thì chiều ngang tối đa là 01 mét ( m ), chiều cao tối đa là 04 mét ( m ) nhưng không vượt quá độ cao của tầng nhà nơi đặt biển hiệu .
4. Biển hiệu không được che chắn khoảng trống thoát hiểm, cứu hoả ; không được lấn ra vỉa hè, lòng đường, ảnh hưởng tác động đến giao thông vận tải công cộng .
5. Việc đặt biển hiệu phải tuân thủ những lao lý của Luật này và quy chuẩn kỹ thuật do cơ quan có thẩm quyền phát hành .

Mục 5

QUẢNG CÁO TRONG CHƯƠNG TRÌNH VĂN HOÁ, THỂ THAO,
HỘI NGHỊ, HỘI THẢO, HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM, TỔ CHỨC
SỰ KIỆN, ĐOÀN NGƯỜI THỰC HIỆN QUẢNG CÁO,
VẬT THỂ QUẢNG CÁO

Điều 35. Quảng cáo trong chương trình văn hoá, thể thao

1. Quảng cáo trong chương trình văn hóa truyền thống, thể thao phải triển khai theo pháp lý về thẩm mỹ và nghệ thuật trình diễn và thể dục, thể thao .
2. Không được treo, đặt, dán, dựng mẫu sản phẩm quảng cáo ngang bằng hoặc cao hơn biểu trưng, lô-gô hoặc tên của chương trình ; khổ chữ biểu lộ trên mẫu sản phẩm quảng cáo không quá một phần hai khổ chữ tên của chương trình .
3. Quảng cáo trên khu vực sân khấu phải bảo vệ mỹ quan và không được che khuất tầm nhìn của người xem .
4. Quảng cáo trong sân vận động, nhà tranh tài và những khu vực diễn ra hoạt động giải trí thể dục thể thao không được che khuất Quốc kỳ, Quốc huy, ảnh lãnh tụ, bảng hướng dẫn trình độ và tầm nhìn của người theo dõi ; không làm ảnh hưởng tác động đến hoạt động giải trí tập luyện, tranh tài, màn biểu diễn của vận động viên, việc chỉ huy của huấn luyện viên và việc triển khai trách nhiệm của ban tổ chức triển khai, trọng tài, nhân viên cấp dưới hướng dẫn, y tế, người Giao hàng .

Điều 36. Đoàn người thực hiện quảng cáo, hội thảo, hội nghị, hội chợ, triển lãm, tổ chức sự kiện, vật thể quảng cáo

1. Đoàn người thực thi quảng cáo phải tuân theo những pháp luật sau :
a ) Đoàn người thực thi quảng cáo là đoàn người có từ ba người trở lên mặc phục trang hoặc mang theo hình ảnh, đồ vật bộc lộ mẫu sản phẩm quảng cáo tại một khu vực hoặc chuyển dời trên đường giao thông vận tải ;
b ) Đoàn người thực thi quảng cáo phải bảo vệ trật tự bảo đảm an toàn giao thông vận tải, bảo đảm an toàn xã hội ; tuân thủ những pháp luật pháp lý về hoạt động giải trí quảng cáo và pháp luật khác của pháp lý có tương quan ;
c ) Tổ chức, cá thể tổ chức triển khai đoàn người triển khai quảng cáo phải thông tin với cơ quan có thẩm quyền về quảng cáo của địa phương về nội dung, hình thức mẫu sản phẩm quảng cáo, số lượng người tham gia đoàn người thực thi quảng cáo, thời hạn và lộ trình triển khai chậm nhất là 15 ngày trước ngày thực thi quảng cáo .
Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được thông tin, nếu cơ quan có thẩm quyền về quảng cáo của địa phương không đồng ý chấp thuận với thông tin thì phải vấn đáp bằng văn bản và nêu rõ nguyên do. Quá thời hạn trên mà không có văn bản vấn đáp thì tổ chức triển khai, cá thể được thực thi quảng cáo theo nội dung đã thông tin .
2. Hội thảo, hội nghị, tổ chức triển khai sự kiện, triển lãm, người chuyển tải mẫu sản phẩm quảng cáo, vật thể quảng cáo và phương tiện đi lại quảng cáo khác phải tuân thủ những lao lý tại Luật này và những lao lý khác của pháp lý có tương quan, bảo vệ mỹ quan đô thị, cảnh sắc thiên nhiên và môi trường, trật tự bảo đảm an toàn giao thông vận tải, trật tự bảo đảm an toàn xã hội .

Mục 6

QUY HOẠCH QUẢNG CÁO NGOÀI TRỜI

Điều 37. Nội dung và nguyên tắc quy hoạch quảng cáo ngoài trời 

1. Quy hoạch quảng cáo ngoài trời phải xác lập khu vực, mẫu mã, kích cỡ, vật liệu, số lượng những phương tiện đi lại quảng cáo trên đường quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ ; trong nội thành của thành phố, nội thị .
2. Việc thiết kế xây dựng quy hoạch quảng cáo ngoài trời phải tuân thủ những nguyên tắc cơ bản sau đây :
a ) Phù hợp với pháp luật của pháp lý về quảng cáo, kiến thiết xây dựng, giao thông vận tải và pháp luật khác của pháp lý có tương quan ;
b ) Phù hợp với quy hoạch thiết kế xây dựng của địa phương, bảo vệ mỹ quan đô thị, bảo đảm an toàn giao thông vận tải và trật tự bảo đảm an toàn xã hội ;
d ) Bảo đảm sự thống nhất, hòa giải giữa những địa phương tại những điểm tiếp giáp trên trục đường quốc lộ, tỉnh lộ ;
đ ) Ưu tiên thừa kế những vị trí quảng cáo tương thích với quy hoạch đã có trước ; trong trường hợp triển khai hoặc kiểm soát và điều chỉnh quy hoạch gây thiệt hại cho tổ chức triển khai, cá thể thì cơ quan phê duyệt quy hoạch có nghĩa vụ và trách nhiệm tổ chức triển khai đền bù theo pháp luật của pháp lý ;
e ) Lấy quan điểm những tổ chức triển khai, cá thể tham gia hoạt động giải trí quảng cáo và nhân dân .
3. nhà nước pháp luật đơn cử về hồ sơ, tiến trình thiết kế xây dựng, phê duyệt, triển khai và kiểm soát và điều chỉnh quy hoạch quảng cáo .
Điều 38. Trách nhiệm thiết kế xây dựng và chỉ huy triển khai quy hoạch quảng cáo ngoài trời
1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có nghĩa vụ và trách nhiệm :
a ) Xây dựng và phê duyệt quy hoạch quảng cáo ngoài trời tại địa phương trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày Luật này có hiệu lực hiện hành ;
b ) Điều chỉnh quy hoạch quảng cáo theo những tiến trình tương thích với sự tăng trưởng của địa phương ;
c ) Niêm yết văn bản quy hoạch và bản vẽ chi tiết cụ thể quy hoạch tại trụ sở Ủy ban nhân dân những cấp và công bố trên những phương tiện thông tin đại chúng của địa phương ;
d ) Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực thi quy hoạch quảng cáo ngoài trời .
2. Bộ Xây dựng có nghĩa vụ và trách nhiệm :
a ) Ban hành quy chuẩn kỹ thuật về phương tiện đi lại quảng cáo ngoài trời trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày Luật này có hiệu lực hiện hành ;
b ) Phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Giao thông vận tải đường bộ và những Bộ có tương quan hướng dẫn những địa phương quy hoạch quảng cáo theo quy chuẩn kỹ thuật do Bộ Xây dựng phát hành .
CHƯƠNG IV

QUẢNG CÁO CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI

Điều 39. Quảng cáo của tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam

1. Tổ chức, cá thể quốc tế hoạt động giải trí tại Nước Ta được quảng cáo về mẫu sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ và hoạt động giải trí của mình tại Nước Ta theo lao lý của Luật này .
2. Tổ chức, cá thể quốc tế không hoạt động giải trí tại Nước Ta có nhu yếu quảng cáo về loại sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ và hoạt động giải trí của mình tại Nước Ta phải thuê người kinh doanh thương mại dịch vụ quảng cáo của Nước Ta triển khai .

Điều 40. Hợp tác, đầu tư với nước ngoài trong hoạt động quảng cáo

1. Tổ chức, cá thể quốc tế được hợp tác, góp vốn đầu tư với doanh nhân dịch vụ quảng cáo của Nước Ta theo hình thức liên kết kinh doanh và hợp đồng hợp tác kinh doanh thương mại .
2. Việc hợp tác, góp vốn đầu tư quốc tế trong hoạt động giải trí quảng cáo phải tuân theo những lao lý pháp lý về góp vốn đầu tư .

Điều 41. Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam

1. Doanh nghiệp quảng cáo quốc tế được phép xây dựng văn phòng đại diện thay mặt tại Nước Ta .
2. Văn phòng đại diện thay mặt được hoạt động giải trí khi có giấy phép của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi doanh nghiệp quốc tế ý kiến đề nghị xây dựng văn phòng đại diện thay mặt .
3. Văn phòng đại diện thay mặt chỉ được thực thi quảng cáo, không được trực tiếp kinh doanh thương mại dịch vụ quảng cáo .
4. nhà nước lao lý thẩm quyền, hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp phép xây dựng văn phòng đại diện thay mặt của doanh nghiệp quảng cáo quốc tế tại Nước Ta .
CHƯƠNG V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 42. Hiệu lực thi hành

Luật này có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2013 .
Pháp lệnh quảng cáo số 39/2001 / PL-UBTVQH10 ngày 16 tháng 11 năm 2001 hết hiệu lực hiện hành thi hành kể từ ngày Luật này có hiệu lực hiện hành thi hành .

Điều 43. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành

nhà nước, cơ quan có thẩm quyền pháp luật chi tiết cụ thể, hướng dẫn thi hành những điều, khoản được giao trong Luật .
______________________________________________________________________________________________

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 21 tháng 6 năm 2012.

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI

 

(Đã ký)

Nguyễn Sinh Hùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *