làm tự do

free

(friː) adjective1. allowed to move where one wants; not shut in, tied, fastened etc. The prison door opened, and he was a free man .

vry

Bạn đang đọc: freelance

ُ رсвободенlivrevolný, svobodnýfreifriελεύθεροςlibrevabaآزادvapaalibreחופשיस ् वत ं त ् रslobodanszabadbebasfrjálslibero自由な자유의 몸인laisvasbrīvsbebasvrijfriwolny, swobodnyآزادlivreliberсвободныйvoľnýprostslobodanfriซ ึ ่ งเป ็ นอ ิ สระözgür, hür自由的вільнийآزادtự do自由的allowed to move where one wants ; not shut in, tied, fastened2. not forced or persuaded to act, think, speak etc in a particular way. free speech ;You are free to think what you like .vryطليق ، ح ُ رнеобремененlivresvobodnýfreifriελεύθερος, ανεξάρτητοςlibrevabaآزادvapaalibreחופשיआज ा दslobodan, nezavisanszabadbebasfrjáls, óbundinnlibero強制されない( 사상, 의지, 행동 등이 ) 외부의 간섭에 얽매이지 않는laisvasbrīvsbebasvrijfri, utvungenwolnyآزادlivreliberдобровольныйslobodnýsvobodenslobodanfriไม ่ ม ี การบ ั งค ั บserbest, özgür無拘束的вільнийخود مختارtự do无拘束的not forced or persuaded to act, think, speakin a particular way .3. (with with) generous. He is always free with his money / advice .vrygewigك َ ريم ، س َ خيщедърgenerosoštědrýfreigiebiggavmildγενναιόδωροςgenerosohelde ( käeline )سخاوتمندanteliasgénéreuxחופשיढ ी ल ाdarežljivbőkezűdermawanörláturgeneroso物惜しみしない관대한dosnusdevīgs ; izšķērdīgsdermawanroyaalraus, gavmildhojnyسخاوتمندgenerosogenerosщедрыйštedrývelikodušendarežljivfrikostigใจด ีcömert, eli açık大方的щедрийمہربانsuồng sã大方的) generous .4. frank, open and ready to speak. a free manner .vryص َ ريح ، م ُ ن ْ ف َ ت ِ حискренfrancootevřený, ochotnýfreiligetil ; åbenαβίαστοςabiertosundimatuرکkainostelematonouvertמשוחררम ु क ् त करन ाiskren, neusiljennyíltterbukahreinskilinnscioltoのびのびした솔직한laisvas, nesuvaržytasbrīvs ; nepiespieststerbukaongedwongenfri, åpen, likeframswobodnyروکfrancodeschisнепринуждённыйotvorenýodkritslobodanfrispråkig, rättframจร ิ งใจaçık, serbest直爽的невимушенийغیر محدود直爽的frank, open and ready to speak .5. costing nothing. a free gift .gratisبدون م ُ قاب ِ ل ، م َ ج ّ انيбезплатенgratuitozadarmokostenlosgratisδωρεάνgratuito, gratispriiمجانیilmainengratuitחינםब ि न ा म ू ल ् य क ेbesplataningyenescuma-cumaókeypisgratuito, gratis無料の무료의nemokamasbezmaksaspercumagratisgratis, fri-bezpłatnyمفتgratuitogratuitбесплатныйzadarmobrezplačenbesplatangratisไม ่ ค ิ ดม ู ลค ่ าbedeva, parasız ücretsiz免費的безплатнийمفتkhông mất tiền免费的costing nothing .6. not working or having another appointment; not busy. I shall be free at five o’clock .beskikbaarغير م َ ش ْ غولосвободен от ангажиментиlivrevolnýfreifri ; ledigελεύθερος, μη απασχολημένοςlibrevabaآزادvapaalibreפנויख ा ल ीslobodan, gotov s poslomnem ( el ) foglalt, szabadbebaslaus, ekki upptekinnlibero暇な한가한laisvasbrīvsbebasvrijledig, friwolnyآزادlivreliberсвободныйvoľnýprostslobodanledigว ่ างserbest, boş空閒的вільнийغیر مصروفrảnh rỗi空闲的not working or having another appointment ; not busy .7. not occupied, not in use. Is this table free ?beskikbaarغ َ ي ْ ر م ُ س ْ ت َ ع ْ م َ لна разположениеlivrevolnýfreifri ; ledigελεύθερος, μη πιασμένοςlibrevabaخالیvapaalibreפנויख ा ल ीslobodan, koji nije zauzetszabadkosonglausliberoあいている비어 있는laisvas, neužimtasbrīvs ; neaizņemtskosongonbezetledigwolnyتش ، خالیlivreliberсвободныйvoľnýprostslobodanledigไม ่ ม ี ใครใช ้boş, kullanılmayan空餘的незайнятий, вільнийخالی ، غیر استعمال شدہtrống空余的not occupied, not in use .8. (with of or from) without or no longer having (especially something or someone unpleasant etc). She is free from pain now ;free of charge .verlosم َ ع ْ في من الضرائ ِ بосвободен отlivreoproštěný ; zbavenýohne, freiudenαπαλλαγμένοςlibre de ; librado devaba ( statud )رها ؛ فارغvapaadébarrassé de, gratuitל ְ לאम ु क ् तslobodan od, lišen, bezmentesbebaslaus undan / við ; ókeypisesente~ を免れている( 부담, 제약, 불편한 일이 ) 없는ne ( be ) turintisbezmaksasbebasvrijfri for, med fri/gratis adgang tilwolnyفارغlivreeliberat de ; gratuitлишённый ( чего-л. ), свободный от ( чего-л ) .oslobodený ; zbavenýrazbremenjen ; brezplačenoslobođenbefriad, fri, utanปราศจาก… – den kurtulmuş沒有 … 的звільненийبری ، پاکthoát khỏi没有…的) without or no longer having ( something or someone unpleasant ) . verbpast tense, past participle freed1. to make or set (someone) free. He freed all the prisoners .bevryي ُ ح َ ر ِ ّ ر ، ي ُ ط ْ ل ِ ق سراحосвобождавамlibertarosvobodit, uvolnitfreilassen, befreienbefri ; løsladeελευθερώνωliberar, poner en libertadvabastamaآزاد کردنvapauttaalibérerל ְ ש ַ חר ֵ רन ि क ा लन ाosloboditimegszabadítmembebaskanfrelsaliberare自由にする자유롭게 하다, 석방하다išlaisvintiatbrīvotmembebaskanbevrijdenbefri, slippe løs/utuwolnićآزاد کولlibertara eliberaосвобождатьoslobodiťosvoboditiosloboditibefriaปล ่ อยให ้ เป ็ นอ ิ สระserbest bırakmak使自由визволятиآزاد کراناtrả tự do ; giải thoát使自由to make or set ( someone ) free .2. (with from or of) to rid or relieve (someone) of something. She was able to free herself from her debts by working at an additional job .bevryي ُ ح َ ر ِ ّ ر ، ي ُ ريح ، ي ُ ع ْ فيотървавам се отlivrar ( – se )osvobodit se ( od )entlastenbefriαποδεσμεύω, απαλλάσσωdeshacerse de, librarse devabastamaخلاص کردنvapautua( se ) libérer / débarrasser deל ְ ש ַ חר ֵ ר מ -म ु क ् त करन ा, क ि स ी व ि श े ष क ा रण क े ल ि ए अन ु मत ि द े न ा, स ् वत ं त ् रत ा द े न ाosloboditi se od, riješiti semegszabadulmembebaskanlosa sig viðliberarsi di, sbarazzarsi di解放する제거하다iš ( si ) vaduotiatbrīvot ; atbrīvotiesmembebaskanbevrijdenfrigjøreuwolnićخلاصولlivrar ( – se )a scuti / a ( se ) elibera deосвобождаться от ( чего-л. )oslobodiť sarešitiosloboditi sebli av med, befriaปล ่ อยต ั วเองให ้ เป ็ นอ ิ สระkurtarmak使擺脫звільнятиکسی چیز سے چھٹکارا پانا یا دیناthoát khỏi使摆脱) to rid or relieve ( someone ) of something .ˈfreedom nounThe prisoner was given his freedom .vryheidح ُ ري َ ّ هсвободаliberdadesvobodadie Freiheitfrihedελευθερίαlibertadvabadusآزادیvapauslibertéחירותआज ा द ीslobodaszabadságkebebasanfrelsi, frjálsræðilibertà自由자유laisvėbrīvībakebebasanvrijheidfrihetwolnośćازادى ، خپلواكى ، استقلال اختيار ، سپينوالى ( دلهجى صراحت ) : اسانتياliberdadelibertateсвободаsloboda, voľnosťsvobodaslobodafrihetอ ิ สรภาพözgürlük自由воляآزادیthực trạng tự do ; quyền tự do自由the state of not being under control and being able to do whatever one wishes .ˈfreely adverb1. in a free manner. to give freely to charity ;to speak freely .vrylikب ِ ح ُ ري َ ّ هсвободноlivrementesvobodněreichlich, offenfritελεύθεραlibrementeheldelt, vabaltآزادانهvapaastilibrementב ְ ּ או ֹ פ ֶ ן חו ֹ פש ִ ׁ יख ु ल े आमslobodnoszabadon ; bőkezűendengan bebasfrjálslegaliberamente自由に자유로이laisvaibrīvi ; nepiespiestidengan bebasroyaal, openhartig, ongedwongenfritt, utvungent, rikelig, åpentswobodnieپه ازاده تو ګه ، په وړ يا ډولlivrementeliberсвободноslobodne, otvoreneprostoslobodnofritt, öppet, frikostigtอย ่ างเสร ีözgürce無拘束地вільноآزادی سےtự do ; tuỳ thích无拘束地in a free manner .Freefone® nounalso freephone ; American toll-free number) a telephone number of a business or an organization that can be used free of charge by their customers etc; the system giving this service. vry, gratisم ُ كالم َ ه ح ُ ر َ ّ ه أو دون رسوم أو مجاني َ ّ هбезплатен телефонtelefone 0800kostenloser Telefonservicegratis telefonnummerδωρεάν τηλεφωνική γραμμήteléfono gratuitotasuta teenustelefonتلفن رایگانilmaisnumeronuméro vertט ֶ ל ֶ פו ֹ ן-חינ ָ םफ ् र ी फ ो नbesplatni telefon, Služba za korisnikezöld számtelepon bebas pulsanumero verde *フリーダイヤル( 전화 요금의 ) 회사 부담nemokamas numerisbezmaksas telefonsnombor talian bebasgratis telefoonnummergrønt nummerpołączenie bezpłatneمفته تیلیفونбесплатный телефонный номерtelefónny hovor bez poplatku, hovor na účet volanéhobrezplačen telefonski klic na oglasbesplatna linija” 020 – nummer ”ระบบโทรศ ั พท ์ ให ้ ล ู กค ้ าสามารถต ิ ดต ่ อก ั บทางบร ิ ษ ั ทได ้ โดยไม ่ ต ้ องเส ี ยค ่ าโทรศ ั พท ์ücretsiz telefon sistemi免費電話безплатний номер телефонуکسی تجارتی کمپنی کا مفت نمبرsố điện thoại cảm ứng không tính tiền免费电话) a telephone number of a business or an organization that can be used free of charge by their customers ; the system giving this service .ˌfree-for-ˈall nounetc in which anyone can take part. oop vir almalمفتوح للجميعдостъпен от всекиabertootevřený, přístupný všemoffener Wettbewerbfrit slag ; åben for alleπου μπορούν όλοι να λάβουν μέροςdiscusión abierta a todosvaba osavõtugaمسابقه آزادavoinouvert à tousפ ָ ּ תו ּ ח ל ַ כ ּ ו ֹ לतर ् क, लड ़ ा ई ज ि स म े ं उपस ् थ ि त सभ ी ल ो ग भ ा ग ल े त े ह ै ंvatrena opća diskusijaáltalános verekedésuntuk umumopin keppnidibattito aperto飛入り自由のコンテスト누구나 참가할 수 있는 경기 ( 토론atviros varžytynės, laisva diskusijaatklāta diskusijaterbuka pada semuaalgemeen gevechtåpen konkurranseotwarta imprezaمجادله كول ، مسابقه كول ، جګړه كول ، دبرياليتوب له پاره لاس دپيښې وهلconfusão generalizadala care poate participa oricineоткрытый для всехprístupný všetkýmodprtotvoren za sveöppen för allaการแข ่ งข ั นท ี ่ ท ุ กคนสามารถเข ้ าร ่ วมได ้ โดยไม ่ ม ี ข ้ อจำก ั ดherkese açık olan任何人可以參加的競賽 ( 辯論 ) , 自由論戰дискусія, в котрій кожен може брати участьسبھی کے لۓ کھلاcuộc thi ai cũng hoàn toàn có thể tham gia任何人可以参加的竞赛 ( 辩论 ) , 自由论战a contest, debatein which anyone can take part .ˈfreehand adjective, adverbetc) (done) without any instruments (eg a ruler) to guide the hand. vrye handبدون استعمال الأداهс голи ръцеà mão livreod rukyfreihändigfrihånds -ελεύθερο σχέδιοa mano alzadavaba käegaدست ساخت

käsivarainen

à main levéeמ ְ צו ּ י ָ ר ב ַ ּ י ָ דअपन े मन स े करन े क ी इज ा जतslobodno crtanjeszabadkézi rajztanpa alatfríhendisa mano libera手だけで描いた( 자 등을 쓰지 않고 ) 손만으로 쓴atliktas ranka ; iš rankos( par zīmējumu u.tml. ) ar brīvu rokutanpa alatanuit de vrije handfrihånds-odręcznyد لاسه جورونکیà mão livrefără ajutorul mâiniiсделанный от рукиod rukyprostoročen, – čnoodrešene rukefrihands -, på fri handไม ่ ต ้ องใช ้ อ ุ ปกรณ ์ ใด ๆel ile yapılmış徒手畫的 ( 地 )зроблений від рукиصرف ہاتھوں کی مدد سے بنایا گیاlàm bằng tay徒手画的 ( 地 )( of a drawing ) ( done ) without any instruments ( a ruler ) to guide the hand .ˈfreehold adjectiveetc) belonging completely to the owner, not just for a certain time. permanente eiendomsregم ُ ل ْ ك ص ِ ر ْ ف ، ملكية م ُ طل َ ق َ هпълна собственост на недвижим имотplenov plném vlastnictvífreier Grundbesitzejendomsretκατά πλήρη κυριότηταde feudo francoalalineمالکیت مطلقtäysi omistusoikeusen toute propriétéב ַ ע ֲ לו ּ ת צ ְ מו ּ ת ָ הन ि ष ् कर सम ् पत ् त िneograniceno ( vlasništvo nad nekretninom )szabad tulajdonhak miliksjálfseignar -in proprietà assoluta自由保有の자유 토지 보유의absoliučiai priklausantis savininkuidzimtīpašuma -hak milikvolledig eigendomselveie, odels-własnościowy, na własnośćمطلق مالكيت ، هغه جايدد چه دماليې او محصول څخه معاف وى ، ملكيتplenocare este proprietate absolutăимеющий неограниченное право собственностиv úplnom vlastníctve, vlastnený ako súkromný majetokv popolni lastitrajno vlasništvosom har full besittningsrättการครอบครองอส ั งหาร ิ มทร ั พย ์ แบบผ ู ้ ครอบครองม ี ส ิ ทธ ิ สมบ ู รณ ์iyelik hakkına sahip olan完全保有地產的такий, що знаходиться у повній власностіجاگیرthái ấp được toàn quyền sử dụng完全保有地产的( of land, property ) belonging completely to the owner, not just for a certain time .ˈfreelance noun, adjectivea freelance journalist ;freelance work .vryskutم ُ س ْ ت َ ق ِ ل في عمل ِ هнезависим работникfreelancenezávislý pracovník ; na volné nozeder / die Freischaffende, freischaffendfreelance ; freelance –ελεύθερος επαγγελματίαςindependiente, autónomovabakutselineآدم آزاد و غیر وابسته به جاییfreelance -à la pige, de pigisteעצמאיस ् वत ं त ् रslobodni stručnjak, slobodnjak ; slobodan, nezavisanszabadúszópekerja lepaslausamaður ; lausamennskafreelance, libero professionistaフリーランサー ( の )자유 계약자laisvas, neetatinis, laisvai samdomasārštatnieks ; ārštata – ; līgumdarbus strādājošspekerja bebasfreelancefrilans-, løsarbeiderniezależnyازاده سړی( trabalhador ) por conta própriacolaborator ; freelance ; pe cont propriuнештатный работникnezávislý ; externýsvobodni poklic ; samostojenslobodnjakfrilansคนท ี ่ ทำงานอ ิ สระไม ่ ได ้ ร ั บเง ิ นเด ื อนประจำserbest çalışan自由工作者 ( 的 )фрілансерآزادنہ کامngười làm nghề tự do自由工作者 ( 的 )( of or done by ) a person who is working on his own, not for any one employer . verbHe is freelancing now .vryskutي َ ع ْ م َ ل م ُ س ْ ت َ ق ِ لاработя независимоtrabalhar por conta própriapoštovné hrazené adresátemfreiberuflich tätig seinportofri forsendelseείμαι ελεύθερος επαγγελματίαςtrabajar por cuenta propiavabakutselise ametit pidamaبطور ناوابسته کار کردنtyöskennellä freelancerinatravailler à la pigeל ַ ע ֲ בו ֹ ד ב ְ ּ או ֹ פ ֶ ן ע ַ צמ ָ א ִ יफ ् र ी ल ा ं स क ा म करन ाraditi kao slobodan strucnjakszabadúszókerja lepasvera í lausamennskulavorare come freelance / libero professionistaフリーランサーとして働く자유 계약자로 활동하다dirbti laisvu / neetatiniu darbuotojustrādāt līgumdarbu ; būt ārštatābekerja bebasfreelance werkenfrilansepracować niezależnieپه نا تړلي توګه كار كولtrabalhar por conta própriaa lucra pe cont propriu ; a colaboraбыть свободным художникомmať voľné zamestnanieopravljati svobodni poklicslobodnjaštvofrilansaทำงานอ ิ สระserbest çalışmak自由工作працювати не за наймом自由工作to work in this way .Freepost nounposgeld reeds betaalن ِ ظام د َ ف ْ ع ر َ سم الب َ ريدсбезплатна кореспонденцияcorreio a cobrardie Freipost ( Porto wird vom Empfänger gezahlt )portofri forsendelseταχυδρομικό τέλος που έχει ήδη καταβληθείfranqueo pagadopostiteenus, mille kulud tasub kättesaajaسیستمی در انگلیس که هزینه مرسوله های پستی به عهده سازمان یا مکان گیرنده می باشدilmaispostiport payéל ְ לא ד ְ מ ֵ י-דו ֹ א ָ רफ ् र ी ल ा ं स क ा म करन ाsustav u Britaniji po kojemu neka poduzeca iorganizacije plaćaju poštarinudíjelőleges postaszolgáltatásbiaya ditanggung penerima( spese postali a carico del destinatario )郵便料金受取人払( 우편 요금의 ) 별납식nemokamas paštasbezmaksas pasta sūtījumsbiaya ditanggung penerimaportokosten betaald ; postzegel niet nodigmottakeren betaler portoprzesyłka na koszt adresataفری پوستбесплатная почта, расходы оплачивает получательpoštovné hradené adresátompošiljanje nefrankiranih pisemraditi honorarnofrisvarบร ิ การธ ุ รก ิ จตอบร ั บขององค ์ กรธ ุ รก ิ จในอ ั งกฤษödemeli posta sistemi免費郵寄з безкоштовним поверненнямآزادانہ کام کرناlàm nghề tự do免费邮寄a system in Britain in which a business or an organization pays the cost of the post sent to it .free ˈskating nounvry skaatsت َ ز َ ل ُ ّ ج ح ُ ر على الج َ ليدвид фигурно пързалянеesqui em estilo livrevolná jízdadie Kürfriløbδιαγωνισμός παγοδρομίας με ελεύθερο πρόγραμμαpatinaje librevabakavaشیوه ای در رقابت های پاتیناژvapaaluistelupatinage libreס ִ גנו ֹ ן חו ֹ פש ִ יआईस-स ् क े ट ि ं ग प ् रत ि य ो ग ि त ा म े ं फ ् र ी स ् ट ा इलslobodni program u klizanjuszabadkorcsolyázásgaya bebas dalam lomba ski espattinaggio liberoフリースタイルのスケート競技프리 스케이팅laisvoji čiuožimo programaizvēles programmagaya bebas dalam lumba skikunstschaatsenfriløpjazda dowolna na lodzieيوډول سمندرې كب چې پلن او هوارجسم او اوږده نرۍ لكۍ لريвольный стиль в фигурном катанииvoľná jazda ( v krasokorčuľovaní )prosti program drsanja na leduslobodni stil u klizanjufriåkningร ู ปแบบอ ิ สระในการแข ่ งข ั นสเก ็ ตน ้ ำแข ็ งserbest buz pateni yarışması自由式滑冰довільне катанняبرف کی اسکیٹنگ کے فری اسٹائل مقابلےtrượt băng tự do自由式滑冰a free style in ice-skating competitions .free speechI believe in free speech .vryheid van spraakح ُ ري َ ّ ة الت َ ّ ع ْ بيرсвобода на словотоliberdade de expressãosvoboda projevudie Redefreiheitytringsfrihedελευθερία λόγουlibertad de expresiónkõnevabadusآزادی بیانpuhevapausliberté de paroleחו ֹ פ ֵ ש ד ִ יבורअभ ि व ् यक ् त ि क ी स ् वत ं त ् रत ाsloboda govoraszólásszabadságkebebasan bicaramálfrelsilibertà di parola言論の自由언론의 자유žodžio laisvėvārda brīvībaucapan bebasvrije meningsuitingytringsfrihetwolność słowaدښټ ازادی دliberdade de expressãolibertate de expresie, libertatea cuvântuluiсвобода словаsloboda prejavusvoboda govoraslobodan govoryttranderättส ิ ทธ ิ ในการแสดงความค ิ ดเห ็ นโดยเสร ีkonuşma özgürlüğü言論自由свобода словаآزادیئ اظہارquyền tự do ngôn luận言论自由the right to express an opinion freely .free tradeetc. vrye mark handelت ِ جار َ ه ح ُ ر َ ّ هсвободна търговияmercado livrevolný obchodder Freihandelfrihandelελεύθερο εμπόριοlibre mercado, libre cambiovabakaubandusتجارت آزادvapaakauppalibre-échangeס ַ ח ַ ר חו ֹ פש ִ ׁ יम ु क ् त व ् य ा प ा रslobodna trgovina ( bez carina )szabad kereskedelemperdagangan bebasfrjáls verslunlibero scambio自由貿易자유 무역laisva prekybabrīvā tirdzniecībaperdagangan bebasvrijhandelfrihandelwolny handelازاده سوداګړیmercado livrecomerţ liberсвободная торговляvoľný obchodsvobodna trgovinaslobodna trgovinafrihandelการค ้ าเสร ีserbest ticaret自由貿易вільна торгівляبلا پابندی بین الاقوامی تجارتmậu dịch tự do自由贸易trade with foreign countries without customs duties, taxesˈfreeway nounsnelwegط َ ريق س َ ريعавтомагистралаautoestradadálnicedie Schnellstraßemotorvejαυτοκινητόδρομοςautopistakiirteeآزاد راهmoottoritieautorouteכ ְ ּ ב ִ יש מ ָ ה ִ ירम ो टरव ेautocestaautópályajalan bebas hambatanhraðbrautautostrada senza pedaggio高速道路고속 도로greitkelisātrgaitas automaģistrālelaluan bebassnelwegmotorveiautostradaازاده لاړهauto-estradaautostradă ( fără taxă )скоростная автострадаautostráda ( na ktorej sa neplatí poplatok )avtocesta ( brez cestnine )autoputmotorvägทางสายด ่ วนพ ิ เศษotoyol高速公路автострадаتیز رفتار گاڑیوں کے لۓ شہروں کو ملانے والی شاہراہđường cao tốc高速公路a motorway .ˌfreeˈwheel verbetc without using mechanical power. vrywielي ُ ساف ِ ر ب ِ الد َ ّ ر ّ اج َ هдвижа се по инерцияandar na banguelajet bez pohonu / na volnoběhder Freilaufkøre på frihjulπηγαίνω χωρίς πετάλια ή με σβηστή μηχανήir en punto muertovabakäiguga sõitmaبدون هیچ نیرویی پایین رفتنajaa vapaalla ( polkematta, ilman konevoimaa )être / aller en roue libreל ָ נו ּ ע ב ֶ ּ א ֱ מצ ָ עו ּ ת ג ַ לג ָ ל חו ֹ פש ִ ׁ יम ु क ् त र ू प स े चल ा न ाspuštati se nizbrdo na biciklu uz mirujuce pedale ( u slobodnom hodu )szabadon futmeluncurfríhjólaandare a ruota libera惰性で走る( 동력을 끊고 ) 타성으로 달리다vaþiuoti neminant pedalø / iðjungus pavaràbraukt no kalna ar automašīnu brīvgaitā / neminot velosipēda pedāļusjatuh bebasfreewheelenkjøre på frihjul, trillezjeżdżać na luzieبغير له هيڅ نيرو څخه كښته راتللandar de livre-rodaa merge cu ambreiajul decuplat / din inerţieдвигаться свободным ходомísť na voľnobehvoziti v prostem tekuvoziti bez pogonaåka på frihjulปล ่ อยให ้ ว ิ ่ งไหลไปโดยอ ิ สระpedalsız boş vitesle gitmek慣性滑行спускатися на вільному колесіپیڈل ساکت رکھ کر سائکل چلاناthả xe đạp điện cho chạy líp ( như ) khi xuống dốc惯性滑行to travel ( downhill ) on a bicycle, in a carwithout using mechanical power .free willHe did it of his own free will .eie wilإراد َ ه ح ُ ر َ ّ هсвободна воляlivre vontadesvobodná vůleder freie Willefri viljeελευθερία βούλησηςlibre albedríovaba taheداوطلبانهvapaa tahtolibre arbitreב ְ ּ ח ִ יר ָ ה חו ֹ פש ִ ׁ יתस ् व े च ् छ ा, स ् वत ं त ् र स ं कल ् पslobodna voljaszabad akaratkebebasan memilihfrjáls viljispontanea volontà, libero arbitrio自由意志자유 의지laisva valiabrīva gribakebebasan memilihvrije wilfri viljewolna wolaداوطلب ، رضا كار ، اختيارى ، مختارlivre vontadeliberul arbitruсвобода волиslobodná vôľasvobodna voljaslobodna voljafri viljaด ้ วยความเต ็ มใจözgür irade自願свобода воліخود اختیاریsự tự ý自愿the ability to choose and act freely .a free handHe gave her a free hand with the servants .onbeperkte regteح ُ ر ِ ّ ي َ ّ ة الت َ ّ ص َ ر ُ ّ فправо на разпорежданеcarta brancavolná rukafreie Hand ( lassen )frit spilελευθερία κινήσεωνcarta blancavabad käedاختیار تامvapaat kädetcarte blancheי ָ ד חו ֹ פש ִ ׁ יתम ू क ् त हस ् तodriješene rukeszabad kézkebebasan berbuatákvarðanafrelsicarta bianca, campo libero自由裁量権행동의 자유veiksmų laisvėrīcības brīvībakebebasan berbuatde vrije handhandlingsfrihetwolna rękaاختيارىcarta brancamână liberăсвобода действийvoľná rukaproste rokeodrešene rukefria händerอ ิ สระท ี ่ จะทำอะไรท ี ่ ต ้ องการได ้serbestlik給予某人行動自由свобода дійآزادیئ عملtoàn quyền hành vi给予某人行动自由freedom to do whatever one likes .set freeThe soldiers set the terrorists ‘ prisoners free .bevryي ُ ط ْ ل ِ ق س َ راحосвобождавамlibertarpustit na svobodufreilassenløslade ; lade nogen gåελευθερώνωliberar a alguien, poner en libertad a alguienvabastamaآزاد کردنvapauttaarelâcherל ְ ש ַ חר ֵ רक ि स ी क ो आज ा द करन ाosloboditikiszabadítmembebaskanfrelsa, láta lausanliberare放免する풀어주다išlaisvintiatbrīvotmembebaskanbevrijdensette fri, slippe løsuwolnićخلاصولlibertara eliberaосвобождатьpustiť na sloboduizpustitiosloboditibefriaปลดปล ่ อยให ้ เป ็ นอ ิ สระserbest bırakmak釋放звільнятиآزاد کرنا

thả tự do

释放to make ( someone ) free .

Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *