Định nghĩa Curation là gì?

Curation là Curation. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Curation – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Từ “ curation ” trong nghành nghề dịch vụ CNTT tương quan đến những quá trình lựa chọn, duy trì và tàng trữ gia tài kỹ thuật số. Nói chung, điều này hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm bất kể loại gia tài kỹ thuật số gồm có văn bản, hình ảnh, video, đa phương tiện, hoặc thậm chí còn những loại nội dung công nghệ tiên tiến, ví dụ điển hình như bài viết chưa định dạng kỹ thuật số hoặc mảnh đa phương tiện, hoặc những mục phần cứng nhỏ vật lý .

Giải thích ý nghĩa

Loại cụ thể của curation rất phổ biến trong lĩnh vực CNTT. Một là nội dung curation – ở đây, các chuyên gia CNTT làm việc với các loại cụ thể tổng hợp của phương tiện truyền thông kỹ thuật số hoặc “nội dung” và gìn giữ chúng cho hậu thế hoặc lưu trữ chúng để thu hồi trong tương lai. Ngoài làm việc với các tập tin văn bản và các loại cụ thể các văn bản tập tin, người phụ trách có thể cũng làm việc với phần kỹ thuật số trừu tượng hơn, chẳng hạn như Facebook hay Twitter bài viết hoặc bài viết truyền thông xã hội cũng như các loại khác của truyền thông kỹ thuật số mà có thể không phải trong một tập tin cụ thể định dạng. Các vấn đề với curation liên quan đến định dạng phù hợp, duy trì hệ thống lưu trữ và nếu không xây dựng kế hoạch chi tiết cho việc tìm ra để cứu những gì và làm thế nào để lưu nó.

What is the Curation? – Definition

The word “ curation ” in IT refers to those processes for selecting, maintaining and storing digital assets. In general, this may refer to any type of digital asset including text, images, video, multimedia, or even other types of technology content, such as unformatted digital posts or rich truyền thông pieces, or small physical hardware items .

Understanding the Curation

Specific types of curation are common in IT. One is content curation – here, IT professionals work to aggregate specific types of digital truyền thông or “ content ” and preserve them for posterity or store them for future retrieval. In addition to working with text files and specific types of file documents, curators might also work with more abstract digital pieces, such as Facebook or Twitter posts or social truyền thông posts as well as other types of digital communications that might not be in a particular file format. Issues with curation involve consistent formatting, maintaining storage systems and otherwise developing detailed plans for figuring out what to save and how to save it .

Thuật ngữ liên quan

  • Binary Format
  • File Format
  • Email Harvesting
  • Electronic Discovery (E-Discovery)
  • Archive Site
  • Digital Asset Management (DAM)
  • Data Modeling
  • Commit
  • Clustering
  • Cardinality

Source: Curation là gì? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *