3 Frankly, repentance would be a startling concept for that audience.

3 Sự ăn năn, thật tình mà nói, là một ý niệm xa lạ đối với cử tọa đó.

jw2019

And that was the first introduction of essentially a military concept of strategy into the business world.

Đó là lần đầu tiên một khái niệm chiến lược về cơ bản là có tính quân sự đã được đưa vào thế giới kinh doanh.

ted2019

According to the complaint, Acxiom’s activities constituted unfair and deceptive trade practices, as “Acxiom has publicly represented its belief that individuals should have notice about how information about them is used and have choices about that dissemination, and has stated that it does not permit clients to make non-public information available to individuals”, yet Acxiom proceeded to sell information to Torch Concepts without obtaining consent, an ability to opt out, or furnishing notice to the affected consumers.

Theo khiếu nại, các hoạt động của Acxiom đã tạo ra những hành vi thương mại không công bằng và lừa dối vì “Acxiom đã tuyên bố công khai niềm tin của mình rằng các cá nhân nên có thông báo về việc sử dụng thông tin về chúng như thế nào và có những lựa chọn về việc phổ biến đó và tuyên bố rằng nó không cho phép khách hàng để cung cấp thông tin không công khai cho các cá nhân “, nhưng Acxiom tiếp tục bán thông tin cho khái niệm Torch mà không cần có sự đồng ý, khả năng chọn không tham gia hoặc cung cấp thông báo cho người tiêu dùng bị ảnh hưởng.

WikiMatrix

However, care must be taken about the absolute meanings of words when discussing concepts derived from other cultures and expressed in different languages.

Tuy nhiên, cần chú ý đến các ý nghĩa tuyệt đối của từ khi thảo luận về các khái niệm có nguồn gốc từ các nền văn hoá khác và thể hiện bằng các ngôn ngữ khác nhau.

WikiMatrix

The concept was tested successfully using a B-29 carrier, but docking proved difficult even for experienced test pilots.

Khái niệm mới này được thử nghiệm thành công sử dụng một máy bay chuyên chở B-29, nhưng việc ghép nối tỏ ra khó khăn cho dù đối với các phi công thử nghiệm nhiều kinh nghiệm.

WikiMatrix

In 2012, Google announced that they had a deep learning algorithm watch YouTube videos and crunched the data on 16,000 computers for a month, and the computer independently learned about concepts such as people and cats just by watching the videos.

Năm 2012, Google thông báo họ đã có một giải thuật “học sâu” xem được video trên YouTube và lấy dữ liệu từ 16,000 máy tính trong một tháng, và máy tính đã học một cách độc lập các khái niệm “người” và “mèo” chỉ bằng việc xem các videos.

ted2019

Back then, the Agile retail concept was applied mainly to the manufacturing of hard goods such as automobiles.

Trước đó, khái niệm bán lẻ Agile được áp dụng chủ yếu vào sản xuất hàng hóa cứng như ô tô.

WikiMatrix

For us the concept of basic honesty is grounded in the life and teachings of the Savior.

Đối với chúng ta, quan niệm về tính lương thiện cơ bản được dựa trên cuộc sống và những lời giảng dạy của Đấng Cứu Rỗi.

LDS

And second, banning a musician for expressing “opinions that some believe to be offensive” shows an utter failure to grasp the concept of free speech.”

Và thứ hai, cấm một nhạc sĩ biểu diễn “vì bày tỏ quan điểm mà một số người cho là xúc phạm” cho không có hiểu biết gì về khái niệm tự do ngôn luận.”

WikiMatrix

It is a very useful concept, but behaviorally, it may not exactly explain what people do the first time they play these types of economic games or in situations in the outside world.

Đó là một khái niệm hữu dụng, nhưng xét về hành vi, thì nó không giải thích được chính xác cái mà mọi người làm khi lần đầu họ chơi những trò chơi kinh tế thế này, hoặc trong những vấn đề về cuộc sóng.

QED

It uses an array of LIDARs (scanning laser beams) to gather this information about size and distance, using an optical concept called coherence (wherein waves of the same frequency align perfectly.)

Nó sử dụng một loạt các LIDAR (quét các chùm laser) để thu thập thông tin này về kích thước và khoảng cách, sử dụng một khái niệm quang học được gọi là sự kết hợp (trong đó các sóng của cùng một tần số được căn chỉnh hoàn hảo.)

WikiMatrix

Skocpol introduces the concept of the social revolution, to be contrasted with a political revolution.

Skocpol giới thiệu khái niệm về cuộc cách mạng xã hội, trái ngược với một cuộc cách mạng chính trị.

WikiMatrix

The leaseback concept has spread to other European countries, including Spain and Switzerland.

Khái niệm cho thuê đã lan rộng sang các nước châu Âu khác, bao gồm Tây Ban Nha và Thụy Sĩ.

WikiMatrix

I saw the concept first in the DARPA Grand Challenges where the U. S. government issued a prize to build a self- driving car that could navigate a desert.

Lần đầu tôi biết tới khái niệm này là ở cuộc thi Thử Thách DARPA. Ở cuộc thi này chính phủ Mỹ treo giải thưởng cho người nào dựng được một chiếc xe có thể tự lái qua sa mạc.

QED

Bell had been investigating helicopter gunships since the late 1950s, and had created a mockup of its D-255 helicopter gunship concept, named “Iroquois Warrior”.

Bell khởi đầu tăng trưởng trực thăng vũ trang kể từ cuối những năm 1950, đã tạo ra máy bay trực thăng chiến đấu bay với tên gọi là ” Iroquois Warrior ” .

WikiMatrix

He was part of the team that developed the concept of Isabelle, the adventures of a little girl in a world of witches and monsters.

Ông là một thành viên của nhóm phát triển ra ý tưởng Isabelle, những cuộc phiêu lưu của một cô gái nhỏ trong thế giới của các phù thủy.

WikiMatrix

These key concepts will help you to understand how Ad Manager is organized and how people use it.

Các khái niệm chính này sẽ giúp bạn hiểu cách Ad Manager được sắp xếp và sử dụng.

support.google

In a totally ordered set, like the real numbers, the concepts are the same.

Trong một tập được sắp toàn phần, giống như tập số thực đã nêu ở trên, hai khái niệm này là giống nhau.

WikiMatrix

Debates concerning the nature, essence and the mode of existence of space date back to antiquity; namely, to treatises like the Timaeus of Plato, or Socrates in his reflections on what the Greeks called khôra (i.e. “space”), or in the Physics of Aristotle (Book IV, Delta) in the definition of topos (i.e. place), or in the later “geometrical conception of place” as “space qua extension” in the Discourse on Place (Qawl fi al-Makan) of the 11th-century Arab polymath Alhazen.

Tranh luận về bản chất, sự thiết yếu và sự tồn tại của không gian đã có từ thời cổ đại; namely, như trong đối thoại Timaeus của Plato, hay Socrates trong nhận xét của ông về cái mà người Hy Lạp gọi là khôra (hay “không gian”), hoặc ở cuốn sách Vật lý của Aristotle (Sách IV, Delta) trong định nghĩa về topos (tức là nơi chốn, vị trí), hoặc sau đó “khái niệm hình học của vị trí” như là “không gian thông qua sự mở rộng” trong Diễn thuyết về Vị trí (Qawl fi al-Makan) của nhà bác học Ả Rập Alhazen thế kỷ 11.

WikiMatrix

We spent hours and hours with our plaintiffs and experts, trying to come up with ways of explaining these concepts simply yet accurately.

Chúng ta trải qua nhiều giờ đồng hồ cùng các nguyên đơn và chuyên gia, cố gắng nghĩ ra nhiều cách để giải thích những khái niệm này thật đơn giản nhưng chính xác.

ted2019

Instead, it was bound up with American concepts such as the New Age movement, 2012 millenarianism, and the belief in secret knowledge from distant times and places.

Thay vào đó, hiện tượng này gắn liền với các quan niệm của người Mỹ, chẳng hạn như phong trào New Age, thuyết thời đại hoàng kim, hoặc tin vào sự tồn tại của những kiến thức bí mật có từ cổ xưa hay từ những nơi xa xôi nào đó.

WikiMatrix

The concept of entropy dictates that if the universe (or any other closed system) were infinitely old, then everything inside would be at the same temperature, and thus there would be no stars and no life.

Khái niệm entropy chỉ ra rằng nếu vũ trụ (hoặc các hệ đóng khác) có độ tuổi vô hạn, thì tất cả mọi thứ bên trong có nhiệt độ bằng nhau, và vì thế sẽ không có ngôi sao nào và không có sự sống.

WikiMatrix

The NASA M2-F1 was a lightweight, unpowered prototype aircraft, developed to flight-test the wingless lifting body concept.

NASA M2-F1 là một mẫu máy bay trình diễn công nghệ, được phát triển để thử nghiệm khái niệm thân nâng không cánh.

WikiMatrix

Every column is one of those concepts.

Mỗi cột là một trong số những khái niệm.

ted2019

I believe these doctrinal concepts are widely accepted by members.

Tôi tin rằng những khái niệm về giáo lý này được các tín hữu chấp nhận rộng rãi.

LDS

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *